Strona rządowa przekazała partnerom społecznym Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021. Wraz z nimi poznaliśmy plany rządu dotyczące wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej. Wciąż czekamy na formalne przekazanie propozycji wysokości płacy minimalnej (2800 zł), która będzie obowiązywała w 2021 roku. Wyjątkowo w tym roku skrócony został czas na negocjacje w RDS. Partnerzy społeczni mają na nie jedynie 10 dni. Dotychczas rozmowy w RDS trwały 30 dni.

Według rządu perspektywy polskiej gospodarki są obecnie determinowane przede wszystkim światowym kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19, dlatego polityka gospodarcza w przyszłym roku ma być nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju. Zakłada się, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6%, by w 2021 r. wzrosnąć o 4,0%. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy. Znaczącą rolę będzie odgrywać także konsumpcja prywatna. Przyjęto, że w 2020 r. spożycie prywatne spadnie realnie o 4,2%, ale w kolejnym roku wzrośnie o 4,4%.

Przyjęty scenariusz makroekonomiczny zakłada ponadto spadek dynamiki inwestycji. W 2020 r. udział nakładów brutto na środki trwałe sektora prywatnego w PKB wyniesie 12,7%, a w kolejnym roku 12,6%. Łączny udział nakładów brutto na środki trwałe spadnie zatem z 18,6% PKB w 2019 r. do 17,5% PKB w 2021 r.

Nie najlepsze informacje płyną z rynku pracy. Zamrożenie gospodarki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii spowodowało odwrócenie wieloletniego trendu poprawy sytuacji na rynku pracy. Scenariusz na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4%, a w kolejnym roku o 0,7%. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie we wzroście bezrobocia. Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia podniesie się z 5,2% grudniu 2019 r. do 8,0% na koniec 2020 r., by na koniec 2021 r. sięgnąć 7,5%.

Przewidywane jest utrzymanie się wzrostu wynagrodzeń, choć jego tempo zmniejszy się znacząco w stosunku do trendów z ostatnich lat. Na potrzeby Założeń przyjęto, że w 2020 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5%, wobec 7,2% wzrostu zanotowanego średnio w 2019 r. W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4%. Trudne negocjacje czekają pracowników sfery budżetowej. Rada Ministrów zaproponowała, aby średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2021 r. wyniósł 100,0% w ujęciu nominalnym, tzn. wynagrodzenia w roku 2021, nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem.

Z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń zakłada się spadek inflacji bazowej. Scenariusz przewiduje średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3% w 2020 r. i 1,8% w 2021 r.

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021 dostępne są TUTAJ.

Zachęcamy do dzielenia się komentarzami i uwagami, które może przesłać na adres: kusiak@opzz.org.pl

(nq)