Związkowcy z OPZZ rozmawiali o przepisach dotyczących emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Wideo-posiedzenie, które odbyło się 2 grudnia 2021 r. otworzył Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Omówił działania podejmowane przez OPZZ na rzecz zmian w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. 

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia


Działania te dotyczyły przede wszystkim postulatów:

  • usunięcia warunku ustawowego nabycia prawa do emerytury pomostowej określonego w art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomostowych, tj. niepozostawania przez ubezpieczonego w stosunku  pracy;
  • wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią Państwowej Inspekcji Pracy na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze według kryteriów wskazanych w art. 3 ust. 1-3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Wiceprzewodniczący poinformował, że nacisk OPZZ spowodował, że rząd przygotował projekt ustawy w tej sprawie (numer projektu w wykazie prac rządu UD314). Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to IV kwartał 2021 r., ale prawdopodobnie nastąpi to dopiero w I kwartale 2022 r. Następnie głos zabrali przedstawiciele organizacji członkowskich OPZZ omawiając postulaty w zakresie potrzebnych zmian w emeryturach pomostowych i nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.


Sławomir Łukasiewicz, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "PRZERÓBKA", odniósł się do projektu ustawy, o którym mówił Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin. Zgłosił wniosek, by OPZZ naciskało na rząd, by rozpoczął procedowanie projektu jeszcze w grudniu 2021 r. Dzięki temu ustawa obowiązywałaby już od początku 2022 r. Następnie głos zabrała Urszula Woźniak, która poruszyła kwestię nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Bogumiła Fijał zgłosiła natomiast problem wynikający z wejścia w życie (1 stycznia 2013 r.) ustawy mówiącej o tym, że osobom, które przeszły na wcześniejszą emeryturę zostanie obniżona emerytura wraz z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Robert Biegała, reprezentujący Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego, uzasadniał potrzebę realizacji postulatu zakwalifikowania inspektorów ITD jako funkcjonariuszy służb mundurowych, a Wojciech Rajchel, Przewodniczący Rady OPZZ w województwie opolskim, uzasadniał potrzebę realizacji postulatu zakwalifikowania strażników miejskich jako funkcjonariuszy służb mundurowych. Leszek Miętek, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz Przewodniczący branży "Transport" OPZZ, poruszył kwestię wygasającego charakteru emerytur pomostowych i zgłosił pomysł działań protestacyjnych, by wywrzeć presję na rząd. Janusz Gużda, Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy TOP FARMS „Głubczyce”, również poruszył temat niesprawiedliwości i krzywdy wynikającej z wygasającego charakteru emerytur pomostowych.

Zgłoszone przez związkowców postulaty zostaną zaprezentowane w trakcie prac Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych RDS i Podzespołu ds. emerytur pomostowych działającego w ramach Zespołu. Aleksander Motyka, Przewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP oraz Robert Biegała zadeklarowali chęć udziału w pracach Podzespołu.