W dniach 5 – 6 marca 2019r. w Krakowie odbywało się międzynarodowe seminarium związkowe pn. Regionalne Forum BHP: „New challenges for trade unions: Developing strategies and structures to protect workers against new and emering hazards” - (,,Nowe wyzwania dla związków zawodowych: Opracowywanie strategii i struktur w celu ochrony pracowników przed nowymi i pojawiającymi się zagrożeniami”). 


Organizatorem corocznego Forum jest Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) - w tym roku jako OPZZ byliśmy współorganizatorami ze strony polskich central związkowych. Forum to okazja do wymiany doświadczeń w obszarze bezpieczeństwa i warunków pracy pomiędzy organizacjami związkowymi z Europy Środkowo – Wschodniej. W tym roku miejsce seminarium przypadło Polsce – gościliśmy kolegów związkowców z Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy i Słowacji. Ze strony OPZZ w seminarium uczestniczyli przedstawiciele Komisji Ochrony Pracy OPZZ w osobach: Sylwia Osiadacz, Stefan Łubniewski i Czesław Odalski. Patronat polski nad seminarium objęły centrale reprezentatywne w Polsce: OPZZ, NSZZ ,,Solidarność” i Forum Związków Zawodowych, które dzieliły się polskimi doświadczeniami w obszarze bezpieczeństwa pracy i współpracą instytucjonalną w tym zakresie. Moderatorami i koordynatorami dyskusji byli: ze strony ETUI Viktor Kempa i ze strony OPZZ Renata Górna (centrala OPZZ).

W pierwszym dniu seminarium dyskusja koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących realizacji wspólnych kampanii na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz możliwości wzajemnej partnerskiej współpracy europejskich i krajowych partnerów społecznych. Omówiono politykę ETUI i ETUC dotyczącą substancji niebezpiecznych, wkład strony związkowej w kampanię ,,Zdrowe Miejsce Pracy 2018-2019” oraz aktywność krajowych punktów kontaktowych koordynujących przebieg kampanii związanych z bhp. Działania w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce przedstawiła Pani Wioletta Klimaszewska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, będącego polskim punktem kontaktowym Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Ważnym wątkiem była dyskusja dotycząca wizji, priorytetów i strategii związków zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz możliwości wzajemnej współpracy związków zawodowych i wsparcia dla przedstawicieli pracowników na różnych poziomach. Uczestnicy seminarium za zasadne i potrzebne uznali podjęcie próby wypracowania narodowej strategii związków zawodowych w zakresie BHP z wizją i priorytetami na najbliższą dekadę. Jako OPZZ zaprezentowaliśmy projekt takiej strategii dla Polski.

W drugim dniu seminarium omawialiśmy problematykę stresu w miejscu pracy i zagrożeń psychospołecznych. W tej części dyskusji gościliśmy Pana Wiesława Owsińskiego z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, który przedstawił działania inspekcji pracy w prewencji zagrożeń psychospołecznych uwzględniając wspólne działania partnerów społecznych w tym zakresie. Związkowcy podzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze prewencji zagrożeń psychospołecznych oraz strategiami związkowego podejścia do zmniejszenia stresu w pracy. Strona polskich związkowców przypomniała podpisaną w 2018 roku deklarację partnerów społecznych w zakresie eliminacji stresu zawodowego i zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.

Kolejne Regionalne Forum BHP pod agendą Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych już za rok. Tegorocznym wspólnym ustaleniem uczestników seminarium jest podjęcie krajowych działań na rzecz opracowywania krajowych strategii bhp i intensyfikacja aktywności związków zawodowych na rzecz poprawy warunków pracy.

(rg)