Ogólnym celem Szczytu Społecznego w Porto, jako punktu kulminacyjnego  Prezydencji Portugalskiej w Radzie Unii Europejskiej było  ustalenie europejskiej agendy polityki społecznej na kolejną dekadę i zapewnienie naszych reakcji na wyzwania teraźniejszości i przyszłości, nie pozostawiając nikogo bez pomocy.  Miał on na celu wzmocnienie zaangażowania państw członkowskich, instytucji europejskich, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego w realizację planu działania na rzecz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

Europejski Filar Praw Socjalnych został ogłoszony przez UE w 2017 r. Określono w nim 20 zasad, które kierują nas w stronę silnej Europy socjalnej: sprawiedliwej, inkluzywnej i pełnej szans na miarę XXI wieku.

W marcu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych. Zaproponowała w nim szereg inicjatyw i wyznaczyła trzy cele, które powinny zostać osiągnięte w całej Europie do 2030 r.:

•             stopa zatrudnienia – przynajmniej 78%

•             liczba dorosłych biorących co roku udział w kursach szkoleniowych – przynajmniej 60%

•             ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem – o co najmniej 15 mln, w tym o 5 mln dzieci.

„celem jest zdecydowane wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli, wzmocnienie ich wiary w bliźniacze, ekologiczne i cyfrowe przemiany jako generatory możliwości i bardziej spójnych, integracyjnych społeczeństw, które nie pozostawiają nikogo w tyle”- Antonio Costa, Premier Portugalii

Komentując deklarację szczytu społecznego UE w Porto, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Luca Visentini powiedział:

„Wizja uzgodniona dziś przez przywódców i partnerów społecznych ma potencjał, by podnieść standardy pracy i życia ludzi na całym kontynencie - ale tylko wtedy, gdy obietnica Filaru Społecznego zostanie przekształcona w konkretne polityki na poziomie europejskim i krajowym. Przywódcy muszą sprostać hasłu szczytu: czas na realizację”.

„Postęp musi rozpocząć się od wyjścia ludzi z kryzysu Covida, które przedkłada oszczędzanie oraz tworzenie wysokiej jakości, dobrze płatnych miejsc pracy poprzez masowe inwestycje publiczne nad sztywne zasady kontroli zadłużenia”.

„Ożywienie Europy Socjalnej jest możliwe jedynie poprzez fundamentalną zmianę naszego modelu gospodarczego z opartego wyłącznie na pogoni za zyskami i wydajnością na taki, który koncentruje się na dobrobycie ludzi i szanuje środowisko naturalne, sprawiedliwość społeczną oraz prawa indywidualne i zbiorowe.

„Dekada oszczędności sprawiła, że Europa stała się uboższa gospodarczo i bardziej podzielona politycznie. Ten szczyt musi być początkiem dekady postępu społecznego, który nie pozostawia nikogo w tyle”.

W podpisanej deklaracji społecznej  instytucje UE, prezydencja portugalska i partnerzy społeczni zgodzili się:

•             „Utrzymać środki nadzwyczajne tak długo, jak to konieczne”.

•             „Ożywienie gospodarcze sprzyjające włączeniu społecznemu, trwałe, sprawiedliwe i sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy”

•             „Wspieranie godnych warunków pracy i sprawiedliwego wynagrodzenia dla wszystkich".

•             „Wzmocnienie krajowych systemów ochrony socjalnej, aby zapewnić wszystkim godne życie”.

•             „Promowanie równości płci, w tym poprzez likwidację różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz zagwarantowanie prawa do równego wynagrodzenia za pracę o takiej samej wartości”.

Pełna deklaracja Szczytu Społecznego UE dostępne w linku:

https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf

Europejski Filar Praw Socjalnych w wersji polskiej dostępny w linku:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_pl.pdf