19 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) z europarlamentarzyst(k)ami z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) oraz z przedstawicielami Fundacji im. Friedricha Eberta (FES). OPZZ reprezentował Przewodniczący Jan Guz, p.o. Dyrektor Wydziału Międzynarodowego Adam Rogalewski oraz specjalistka ds. międzynarodowych Katarzyna Duda. Wśród przedstawicieli SPD byli: Michael Detjen, Evelyne Gebhardt, Jens Geier oraz Babette Winter. Z kolei FES reprezentował Dyrektor Ernst Hillebrandt oraz Dominika Pyzowska. Podczas spotkania przybliżono członkom delegacji wyzwania, z jakimi zmaga się polski ruch związkowy, takie jak zamrożenie wynagrodzeń w sferze budżetowej, sprzeciw polskiego rządu wobec zasady „równa płaca za równą pracę” popierającego dyskryminację płacową polskich pracowników, duże dysproporcje w wynagrodzeniach Polaków i pracowników z innych krajów Unii Europejskiej, deficyt rąk do pracy, rozwój prawicowego populizmu, a także słabość i rozbicie lewicowych partii politycznych. Zwracano uwagę na potrzebę poszukiwania przez związki zawodowe nowych metod działania w związku z uberyzacją gospodarki. Przewodniczący OPZZ Jan Guz podkreślał, że OPZZ popiera działania na rzecz równania do najbardziej rozwiniętych krajów europejskich oraz stworzenia minimalnych standardów socjalnych w całej Unii Europejskiej. Mowa między innymi o unijnej płacy minimalnej, unijnych świadczeniach socjalnych, ponadnarodowych układach zbiorowych czy eliminacji we wszystkich krajach wspólnoty umów śmieciowych. Uczestnicy spotkania zgodzili się co do potrzeby podejmowania wspólnych działań na rzecz bardziej socjalnej Europy.

KD