W dni 31 sierpnia odbyło się posiedzenie grupy analitycznej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społeczny (EKES), zajmującej się przygotowaniem opinii w sprawie propozycji utworzenia Funduszu Azylu i Emigracji. Członkiem grupy jest Adam Rogalewski, członek EKES-u oraz radca ds. międzynarodowych OPZZ.

W dokumencie Komisji[COM(2018) 471 final – 2018/0248 (COD)]czytamy, że celem funduszu jest „dalsze wspieranie ogólnych strategii politycznych UE w obszarze migracji, integracji i powrotów,w tym utrzymanie wsparcia na rzecz wzmocnienia i rozwinięcia wspólnego europejskiego systemu azylowego wsparcia na rzecz solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, zwłaszcza na rzecz państw najbardziej dotkniętych przepływami migracyjnymi i azylowymi, wsparcia na rzecz legalnej migracji do państw członkowskich i opracowania perspektywicznych strategii imigracyjnych z poszanowaniem procesu integracji obywateli państw trzecich, a także wsparcia na rzecz zwiększenia zdolności państw członkowskich i propagowania sprawiedliwych i skutecznych strategii powrotów oraz rozwijania partnerstw i współpracy z państwami trzecimi”.

Podstawą prawną przygotowanego rozporządzenia tworzącego fundusz jest art. 80 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi między innymi, że wspólnymi politykami w dziedzinie azylu, migracji i granic zewnętrznych rządzi zasada solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi.

W kontekście przyszłego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027 Komisja oraz przeznaczyła na nowy Fundusz Azylu i Migracji łącznie 9205 mln Euro.Pieniądze tę mogą być również wykorzystywane na działania mające na celu integracje pracowników w miejscu pracy.

„Przyjmujemy z zadowoleniem projekt stworzenia Funduszu- powiedział Adam Rogalewski- i mamy nadzieję że jego środki zostaną przeznaczone na działania związków zawodowych na rzecz integracji emigrantów w miejscu pracy i w społeczeństwie. OPZZ wielokrotnie w swoich działaniach, uchwałach oraz ostatnio w programie na lata 2018 -2022 podkreślał potrzebę wsparcia finansowego dla związków zawodowych, które pomagają emigrantom w Europie oraz o potrzebie solidarności między krajami członkowskimi UE w zmaganiu się z kryzysem uchodźczym.”

Opinia EKES będzie przyjęta podczas posiedzenia plenarnego w październiku 2018 roku.

Przygotował Adam Rogalewski