Bruksela, 16 marca 2020 r.


Oświadczenie europejskich partnerów społecznych EKZZ, BusinessEurope, CEEP, SMEUnited
w sprawie sytuacji nadzwyczajnej związanej z COVID-19


Europejskie organizacje pracodawców i organizacje związkowe wyrażają swoje wsparcie dla rodzin tych wszystkich, którzy stracili swoich bliskich z powodu COVID-19 oraz swoją wdzięczność dla pracowników i przedsiębiorstw, którzy wykazują wyjątkową odwagę i odporność, zarówno w leczeniu chorych, jak i utrzymaniu ważnych dóbr i usług, od których wszyscy jesteśmy zależni. Uważnie śledzimy rozwój dramatycznej sytuacji nadzwyczajnej epidemii COVID-19 w całej Europie i jesteśmy w czołówce, zwłaszcza w ramach krajów członkowskich, w opracowywaniu i wdrażaniu nadzwyczajnych środków mających na celu pomoc przedsiębiorstwom i pracownikom w obliczu tej sytuacji nadzwyczajnej.

Europejscy partnerzy społeczni popierają zestaw środków ogłoszonych przez Komisję Europejską w dniach 13 marca i Europejski Bank Centralny w ostatnich dniach i są w bliskim kontakcie z Komisją, aby pomóc w zapewnieniu szybkiego i skutecznego wdrożenia, które powinno być priorytetem, oraz wspierają krajowe działania, które są i będą dyskutowane między krajowymi partnerami społecznymi a rządami krajowymi.

Europejscy partnerzy społeczni wzywają Eurogrupę oraz Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), które spotkają się w dniach 16-17 marca, do zatwierdzenia wszystkich środków zaproponowanych do tej pory przez Komisję Europejską, bezzwłocznie i bez jakichkolwiek zmian, które mogłyby osłabić ich wpływ. Partnerzy społeczni wzywają rządy do zatwierdzenia w szczególności środków przewidujących:

  • tymczasowe pełne wykorzystanie elastyczności zawartej w celach Paktu stabilności i wzrostu, w tym rozważenie jego tymczasowego zawieszenia przy użyciu ogólnej klauzuli zwalniającej od odpowiedzialności (general escape clause);
  • unikanie zakłóceń jednolitego rynku, w tym zakazów i ograniczeń eksportowych, a zwłaszcza eksportu sprzętu medycznego i leków, a także wstrzymania się od zamykania granic dla towarów; ochrona wszystkich rodzajów transportu towarowego jest priorytetem w UE, a także odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu i informowaniu o działaniach podejmowanych w państwach członkowskich;
  • zachęcanie państw członkowskich do wydatkowania i inwestowania, w szczególności w celu wzmocnienia personelu, sprzętu i środków dla krajowych systemów ochrony zdrowia, systemów zabezpieczenia społecznego i innych usług użyteczności publicznej;
  • mobilizowanie niewykorzystanych funduszy strukturalnych i innych funduszy UE w celu wsparcia państw członkowskich w zapewnianiu wsparcia finansowego i dochodowego pracownikom dotkniętym bezrobociem lub zawieszeniem pracy, w tym pracownikom na umowach niestandardowych i samozatrudnionym;
  • zapewnienie dostępu do kredytów i wsparcia finansowego przedsiębiorstwom, zwłaszcza wszystkim rodzajom MŚP, dotkniętym zakazami i środkami nadzwyczajnymi, dzięki skoordynowanej interwencji z budżetu UE, EBC, EBI i krajowych banków prorozwojowych;
  • uruchomienie funduszu solidarności na rzecz klęsk żywiołowych i wszelkich innych dostępnych środków finansowych na szczeblu UE;
  • należy również pozytywnie ocenić wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz pełnej elastyczności w kwestii reguł pomocy publicznej.

Państwa członkowskie powinny zaangażować krajowych partnerów społecznych w opracowywanie i wdrażanie działań krajowych.

Należy podjąć wszelkie wysiłki, aby pomóc pracownikom, przedsiębiorstwom, aktywnościom gospodarczym i służbom publicznym przetrwać kryzys, aby mogli oni powrócić do swojej działalności po zakończeniu kryzysu, aby w międzyczasie utrzymać pracowników w pracy, chronić przed bezrobociem i utratą dochodów oraz w celu złagodzenia strat finansowych.

Komisja i państwa członkowskie muszą zapewnić, aby wsparcie finansowe docierało do przedsiębiorstw, zwłaszcza wszystkich rodzajów MŚP, oraz do wszystkich pracowników, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do pracowników prekaryjnych, których miejsca pracy są najbardziej zagrożone.

Plan Komisji dotyczący elastyczności w stosowaniu reguł wsparcia podatkowego i pomocy publicznej ma zasadnicze znaczenie dla wspierania usług publicznych, które są rozciągnięte do granic możliwości, a także dla przedsiębiorstw i pracowników dotkniętych kryzysem.

Fundusze UE zainwestowane w ochronę pracowników i przedsiębiorstw przed najgorszymi skutkami kryzysu powinny być traktowane jako uzupełnienie wydatków państw członkowskich.

Europa musi wykazać się odpowiedzialnością, solidarnością i skutecznością w obliczu tej sytuacji nadzwyczajnej, chroniąc wszystkich dotkniętych nią obywateli, pracowników i przedsiębiorstwa.


Luca Visentini Sekretarz Generalny EKZZ

Markus J. Beyrer Dyrektor Generalny BUSINESSEUROPE

Valeria Ronzitti Sekretarz Generalna CEEP

Véronique Willems Sekretarz Generalna SMEunited