Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) reprezentuje ponad 60 mln pracowników z 90 związków zawodowych z 38 krajów Europy, w tym członków Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w związku z czym uznawana jest przez Unię Europejską, Radę Europy i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu za reprezentację związków zawodowych Europy. W dniu 24 lipca 2019 r. EKZZ surowo potępiła akcję "Strefa wolna od LGBT" zorganizowaną przez Gazetę Polską. W związku z tym wydarzeniem wydała oświadczenie, w którym napisała:

""EKZZ jest zbulwersowana faktem, że Gazeta Polska rozprowadziła w dniu 24 lipca 2019 r. naklejki z napisem „Strefa wolna od LGBT”.

Akcja ta może spowodować niepotrzebne podziały i konflikty w miejscach pracy i w społeczeństwie, jak pokazały akty przemocy względem członków społeczności LGTB w sobotę 20 lipca 2019 r. w Białymstoku. Propagowanie takich naklejek może prowadzić do łamania prawa przez dyskryminację ze względu na orientację seksualną, co stoi w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej i polskim. Gazeta Polska nie respektuje przez to podstawowych praw człowieka.

Ta akcja to prowokacja i obraza członków społeczności LGBT.

Wzywamy gazetę do zaniechania dystrybucji naklejek, które mogą być zarzewiem konfliktów. Wzywamy władze polskie i europejskie do potępienia i podjęcia odpowiednich działań przeciwko publikacji i używaniu materiałów Gazety Polskiej, a przede wszystkim wzywamy wszystkich Polaków, którzy chcą żyć w pokoju i we wzajemnym szacunku, aby wyrzucili te obraźliwe naklejki"".

EKZZ przyjęła w 2017 r. deklarację, w której zobowiązała się do równego traktowania i niedyskryminacji, szacunku i godności dla osób z grupy LGBTQI. https://www.etuc.org/en/document/madrid-declaration-rights-lgbtqi-people-workplace

Na Kongresie we Wiedniu w 2019 r. przyjęła manifest zobowiązujący do zwalczania wszelkich form dyskryminacji, w tym ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Manifest jest dostępny pod adresem:

https://www.etuc.org/sites/default/files/page/file/2019-05/EN% 20-% 20Manifesto% 20-% 20Finale.pdf. 

KD