2 kwietnia 2020 Komisja Europejska wychodząc naprzeciw propozycjom związków zawodowych i organizacji pracodawców przygotowała instrument mający na celu ochronę miejsc pracy w związku z pandemią wirusa COVID-19. Instrument on nazwie:Wsparcie w celu zmniejszenia bezrobocia w sytuacji kryzysowej (po angielsku Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, w skrócie SURE) zapewni pomoc finansową Państwom Członkowskim w formie pożyczek udzielonych na korzystnych warunkach przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem ograniczonego czasu pracy oraz innych środków związanych z ochroną zatrudnienia. Program przewiduje również dofinansowanie zasiłków dla osób samozatrudnionych.

Komisja przeznaczy do 100 miliardów Euro na realizację działań w ramach tego instrumentu, które pożyczy na globalnych rynkach finansowych. Jest to suma ogólna i przeznaczona dla wszystkich Państw Członkowskich, bez specjalnie wydzielonej kwoty dla Polski.Środki będą przyznawane na wniosek poszczególnych krajów. Komisja po skonsultowaniu z państwem członkowskim zasadności dofinansowania przygotuje rekomendacje dla Rady, która następnie zatwierdzi pożyczkę.

Najważniejszym celem – w uzasadnieniu Komisji- jest ochrona miejsc pracy i zabezpieczenie pracowników przed utratą ich dochodu związaną z utratą zatrudnienia.

„Należy podkreślić – powiedział Adam Rogalewski dyrektor wydziału międzynarodowego– że w związku z brakiem dostatecznej ochrony finansowej dla polskich pracowników w niedawno uchwalonej ustawie o tak zwanej tarczy antykryzysowej inicjatywa Komisji w tym zakresie jest szczególnie potrzebna”.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych do której należy OPZZ przyjęła z zadowoleniem tą propozycję dodając, że środki uzyskane przez państwa członkowskie powinny być użyte do ochrony wszystkich rodzajów pracowników bez względu na wielkość przedsiębiorstw, w których są zatrudnieni, oraz rodzaj stosunku pracy, a więc także osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecania lub pracowników platform.

EKZZ wzywa Radę UE do poparcia tej inicjatywy.

Adam Rogalewski