Ursula von der Leyen                             

                        Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Szanowna Pani Prezydent,

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych z zadowoleniem zaakceptowała przyjęcie przez Radę 750 miliardów euro UE  w ramach Planu Odbudowy i Wieloletnich Ram Finansowych (Budżetu – AR) o wartości 1074 mld EUR na lata 2021-2027. To dobra wiadomość dla 60 milionów pracowników w UE, którym zależy na szybkich inwestycjach w celu ratowania miejsc pracy lub uniknięcia długotrwałego bezrobocia. Stanowi to zmianę w stosunku do katastrofalnej, prowadzonej przez oszczędności, reakcji na poprzedni kryzys, z którego Europa nie wyszła jeszcze w pełni po uderzeniu COVID-19.

EKZZ z zadowoleniem przyjęła również decyzję o sfinansowaniu środków naprawczych za pośrednictwem europejskich obligacji, które mają być gwarantowane bezpośrednio przez UE, oraz o przyznaniu znacznej części środków poprzez bezpośrednie finansowanie, unikając w ten sposób niemożliwego do spłacenia dodatkowego zadłużenia państw członkowskich.

EKZZ apeluje obecnie do wszystkich instytucji UE i rządów krajowych o przyjęcie planu naprawy i nadanie mu najwyższego priorytetu, poprzez terminowe stosowanie krajowych i sektorowych planów naprawy.

Jednocześnie istnieją ważne aspekty porozumienia osiągniętego przez Radę, które są negatywne lub wymagają wyjaśnienia.

Naleganie niektórych państw członkowskich na obcięcie proponowanych funduszy, zwłaszcza dotacji, i wprowadzenie kontroli Rady nad krajowymi planami naprawy wraz z żądaniami zwiększenia rabatów i osłabienia pozytywnych i wiążących warunków finansowania, takich jak te związane z poszanowaniem praworządności, budzą duże obawy. Potencjalnie może to prowadzić do szkodliwych oszczędności i reform strukturalnych.

Szczególnie niedopuszczalne są cięcia w proponowanym funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji, środki zdrowotne, finansowanie badań i innowacji oraz środki na wsparcie wypłacalności i restrukturyzacji. Całkowity budżet UE nie jest wystarczająco duży, aby zapewnić ambitną ekologiczną i cyfrową transformację oraz odpowiednie zasoby na rzecz spójności, konwergencji i priorytetów społecznych.

Odniesienie do wymiaru społecznego, do Europejskiego filaru praw socjalnych oraz do potrzeby ochrony i tworzenia ogromnych możliwości zatrudnienia najwyraźniej zniknęło z ostatecznego porozumienia Rady. Kryzys zatrudnienia, z jakim UE będzie musiała się zmierzyć jesienią, jest prawdziwym kryzysem, który instytucje powinny rozważyć w ramach każdej strategii naprawy.

Wreszcie, nie ma gwarancji odpowiedniego zaangażowania partnerów społecznych na szczeblu unijnym, krajowym i sektorowym w zarządzanie planem, projektowanie i wdrażanie priorytetów inwestycyjnych oraz monitorowanie wyników; szczególnie pod względem wpływu inwestycji, polityki przemysłowej, ochrony miejsc pracy, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, sprawiedliwych przemian oraz obrony praw pracowniczych i socjalnych.

Jest to dotkliwie paradoksalne, ponieważ partnerzy społeczni są aktorami w gospodarce i na rynkach pracy, które będą musiały w praktyce realizować środki planu naprawy.

Dlatego EKZZ prosi o pilne spotkanie w celu omówienia:

Jak wzmocnić zaangażowanie partnerów społecznych i zasadę partnerstwa przy opracowywaniu Budżetu EU i planu naprawy, zarządzaniu nimi i ich wdrażaniu oraz uczynić poszanowanie dialogu społecznego, rokowań zbiorowych i demokracji w miejscu pracy obowiązkowymi warunkami finansowania.         

Jak zaangażować partnerów społecznych w działania Odnowy i Odporności         

Grupa zadaniowa utworzona niedawno w Sekretariacie Komisji Europejskiej.

Jak upewnić się, że zaangażowanie partnerów społecznych jest zagwarantowane na szczeblu krajowym w każdym państwie członkowskim, w opracowywaniu i wdrażaniu wszystkich aspektów krajowych planów naprawy.

Jak upewnić się, że zaangażowanie partnerów społecznych jest zagwarantowane również na europejskim poziomie sektorowym, jeśli chodzi o tzw. Ekosystemy, w których będą realizowane działania inwestycyjne i restrukturyzacyjne.         

W odniesieniu do treści planu naprawy EKZZ prosi o rozważenie potrzeby:

• Przestrzegać praworządności we wszystkich państwach członkowskich UE, a ci, którzy ją naruszają, nie mają dostępu do unijnego wsparcia finansowego.         

• Wyjaśnić mechanizmy zarządzania / hamowania awaryjnego, aby uniknąć wstrzymywania krajowych planów naprawy w Radzie jako sposobu na opóźnianie płatności, a przede wszystkim w celu uniknięcia przyszłego narzucania szkodliwych warunków budżetowych i środków oszczędnościowych, które tylko przedłużyły ostatni kryzys i bardziej bolesne.         

• Wycofanie cięć w funduszu sprawiedliwej transformacji wprowadzić 2050 i 2030 jako celów obowiązującego warunki finansowania, ponieważ działanie w sprawach klimatu jest pilne i wymaga stworzenia nowych miejsc pracy, a nie ich niszczenia, zwłaszcza w regionach silnie uzależniona od paliw kopalnych oraz przemysłu o wysokiej emisyjności.         

• Przywróć fundusze na opiekę zdrowotną: jeśli wirus koronowy czegoś nas nauczył, z pewnością jest to potrzeba inwestowania w publiczną służbę zdrowia, służbę zdrowia i pracowników służby zdrowia.         

• Przywrócenie finansowania w ramach wsparcia wypłacalności, które ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania procesów restrukturyzacyjnych, które firmy rozpoczęły od wybuchu epidemii COVID.         

• Odwrócenie cięć w programach InvestEU , Horizon Europe, ReactEU i przywrócenie programów związanych z działaniami zewnętrznymi (NDICI, Humanitarian Aid).         

• Utrzymanie inwestycji społecznych w Budżecie, wzmocnienie EFS +, przywrócenie europejskiego modelu społecznego i systemów ochrony socjalnej poprzez pełne wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych i Agendy ONZ 2030.         

Wreszcie EKZZ jest przekonana, że reformy zarządzania i podejmowania decyzji w UE, jak również dalsza integracja strefy euro, są teraz pilne, aby przywrócić jedność i spójność w Europie.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy staje się jeszcze ważniejsza, a EKZZ prosi o zagwarantowanie udziału partnerów społecznych , unikanie praw weta oraz zbudowanie bardziej społecznej i sprawiedliwszej UE, obejmującej postęp społeczny Protokół, który zostanie włączony do traktatów.

Bardzo dziękuję za uwagę i czekam na miłą odpowiedź. 


Z poważaniem

Luca Visentini

Sekretarz Generalny EKZZ


Angielska wersja listu