24 stycznia bieżącego roku w Maladze odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt.“IMPROVED PARTICIPATION OF YOUNG WORKERS IN DECISION – MAKING IN UNDERTAKINGS”, który realizowany jest przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz organizacje związkowe z Hiszpanii, Litwy, Łotwy i Rumunii.

W trakcie realizacji projektu delegacje ze wszystkich krajów wymieniały się swoimi doświadczeniami w zakresie organizowania młodych pracowników, działań związków skierowanych do młodego pokolenia oraz zaangażowania w działalność związków zawodowych.

W ramach projektu przeprowadzono, jednocześnie w pięciu krajach, badania ankietowe młodych pracowników mające na celu zdiagnozowanie powodów małego ich zaangażowanie w działalność związków zawodowych.

W trakcie konferencji podsumowano wyniki badań. Uczestnicy odnieśli się do poszczególnych odpowiedzi oraz przedstawili swoje wnioski.

Badanie były przeprowadzone w podziale na dwie grupy: osoby zrzeszone i niezrzeszone i było skierowane do osób do 35 roku życia ponieważ we wszystkich krajach, których działają związki zawodowe biorące udział w projekcie, ustalono taką górną granice wieku osób przynależących do struktur młodzieżowych związków.

Najważniejsze pytania zadane w ankiecie, a mogące mieć wpływ na dalsze działania związków zawodowych, przeanalizowano w kontekście poszczególnych krajów.

Jedno pytanie, w grupie osób niezrzeszonych, zwróciło uwagę wszystkich uczestników konferencji.

Wyniki tego pytania nasuwają jeden wniosek: jeśli młodzi ludzie wiedzieliby o związkach zawodowych i znali ich działalność byliby skłonni do nich przystąpić. Zdecydowanie odmówi zaledwie 19% ankietowanych a pozostali są potencjalnymi członkami związku tylko musimy do nich dotrzeć.

Przedstawicielami OPZZ w konferencji byli: Patryk Wiśniewski, Marcin Dylowicz, Maciej Ilcewicz oraz Sebastian Koćwin i Monika Bocian jako eksperci.


Monika Bocian

Przewodnicząca ROPZZ województwa lubuskiego