Spotkanie związków zawodowych krajów grupy wyszehradzkiej w Pradze 6 do 7 lutego 2019


Tematyka pierwszego w tym roku spotkania związków zawodowych grupy krajów wyszehradzkich dotyczyła zbliżającego się kongresu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego. Te dwa wydarzenia planowane są na maj, nie jest więc zaskoczeniem, że związki z krajów grupy wyszehradzkiej umieściły te tematy w porządku obrad.

Na spotkaniu w Pradze OPZZ reprezentowali Jan Guz i Adam Rogalewski. Warto podkreślić, że Jan Guz był jedynym prezydentem centrali związkowej z Polski. 

Wybory Europejskie będą kluczowe dla Europy targanej populizmem i anty- europejskimi ideologiami. Pojawia się uzasadniona obawa, że antyeuropejskie i skrajnie prawicowe partie uzyskają znaczą liczbę głosów umożliwiających im utworzenie silnej frakcji partyjnej w przyszłym parlamencie. Frakcja ta, w skrajnych przypadkach może być liczniejsza niż  najliczniejsza obecnie frakcja partii ludowej.  W mniej skrajnych przypadkach populiści zdobędą więcej głosów niż frakcja socjalistów i demokratów. Pierwszy scenariusz oznaczać będzie koniec Unii Europejskiej; drugi  koniec Europy socjalnej. Związki zawodowe powinny więc aktywnie włączyć się w kampanie wyborczą i poprzez zachęcenie obywateli i swoich członków do uczestnictwa w wyborach  i popierać te partie polityczne, które przedstawiają postulaty pro pracownicze. Im niższa frekwencja wyborcza tym większe prawdopodobieństwo zwycięstwa parti populistycznych i prawicowych. 

"Nie chodzi tutaj o upolitycznienie związków zawodowych - mówi Adam Rogalewski-  i zachęcanie ich członków do głosowania na wybranie partie polityczne, ale bardziej o popieranie programów tych partii, które są najbliższe pracownikom i będą sprzyjały budowaniu Europy socjalnej.  Oczywistym jest, że bez silnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, europejski ruch związkowy nie będzie mógł wprowadzić do  porządku prawnego pro pracowniczych aktów prawnych."  

W części dotyczącej zbliżającego się kongresu, uczestnicy omówili kandydatury na przyszłych przewodniczących i członków sekretariatu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), jak również zajęli się kwestiami dotyczącymi przyszłego programu EKZZ- szczególnie jeśli chodzi o zagwarantowanie w nim interesów pracowników z Europy Środkowo- Wschodniej. Kolejne spotkanie,  planowane jest w październiku w Bratysławie. 


Adam Rogalewski