W dniach od 16 do 17 kwietnia br. odbyło się w Brukseli posiedzenie Komitetu Młodych Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ). 

W Komitecie zasiada 16 młodych przedstawicieli związków zawodowych z całego świata, wśród nich Adam Rogalewski, specjalista ds. międzynarodowych OPZZ, reprezentujący Polskę i region Europejski.MKZZ reprezentuje 181 milionów pracowników z 163 krajów i 340 związków zawodowych.Do tej największej na świecie organizacji związkowej należy OPZZ i NSZZ Solidarność.

Młodzi liderzy związkowi zajęli się przygotowaniami do Kongresu MKZZ- u, który odbędzie się w pod koniec roku w Kopenhadze. Dyskutowali też o strategii organizowania młodych pracowników oraz ogólnoświatowej kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet w miejscu pracy. Komitet zaproponował zwiększenie liczebności młodych delegatów z 10 do 15 procent wszystkich uczestników kongresu. Młodym członkiem, według statutu MKZZ, jest osoba poniżej 34 roku życia.

Adam Rogalewski zabierając głos podczas posiedzenia komitetu powiedział: - Młodzi ludzi będący przyszłością związków zawodowych powinni być odpowiednio wspierani w strukturach związkowych. Młodzi ludzie mają szczególnie duży potencjał jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych członków. Organizowanie nowych związkowców, szczególnie młodych, powinno być priorytetem nie tylko krajowych organizacji związkowych, ale również światowych. Cyfryzacja niesie za sobą zagrożenia w postaci tworzenia prekarycznych i niestandardowych miejsc pracy, które szczególnie mocno dotykają młodych ludzi. Strategia na rzecz sprawiedliwej cyfryzacji w ramach dyskusji nad przyszłością pracy powinna być głównym celem MKZZ-u.

Komitet spotykał się ostatni raz w kadencji 2014- 2018. Następne spotkanie komitetu w nowym składzie planowane jest po kongresie na początku 2019 roku.

Miejmy nadzieje, że OPZZ również będzie miał w nim swojego przedstawiciela. Adam Rogalewski, który w tym czasie przekroczy 34 rok życia, nie będzie mógł być ponownie wybrany.

(tekst, fot. Adam Rogalewski)