W dniu 9 lipca 2018 roku odbyło się wysłuchanie publiczne zorganizowane przez Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny (EKES) w ramach przygotowania przez EKES opinii dotyczącej nowej strategii UE dotyczącej młodzieży zatytułowanej Angażowanie, łączenie i wzmacnianie pozycji osób młodych. Sprawozdawcami opinii są Adam Rogalewski, radca OPZZ ds. międzynarodowych i członek EKES Michaele McLoughin, członek EKES z Irlandii.

Jest to już trzecia strategia Komisji Europejskiej tworząca ogólnoeuropejską strategię na rzecz młodzieży i swoim okresem obejmuje lata od 2019 do 2027.Koncentruje się ona na trzech obszarach działania, tj. angażowaniu, łączeniu i wzmacnianiu pozycji osób młodych. w odróżnieniu od ośmiu obszarów działań w ramach strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018. Najważniejsze zmiany w nowej strategii obejmują: stworzenie unijnego koordynatora ds. młodzieży, zastąpieniem usystematyzowanego dialogu z młodzieżą bardziej formalnym dialogiem z szczeblu UE oraz przekształcenie szeregu dotychczasowych celów w szerzej zakrojone zadania o charakterze międzysektorowym. Młodzież w rozumieniu Komisji Europejskiej to osoby pomiędzy 16 a 29 rokiem życia.

W wysłuchaniu publicznym w siedzibie EKES uczestniczyło przeszło 100 przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży, w tym przedstawiciele Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) oraz Business Europe (europejska organizacja pracodawców).

Pomimo tego, że UE europejska nie ma traktatowych kompetencji dotyczących młodzieży a kwestie z nią związane regulowane są w ramach współpracy międzyrządowej i to od krajów członkowskich zależy jej wprowadzenie w życie, to jak pokazały to poprzednie strategie mogą one mieć istotny wpływ na życie młodych ludzi. Jednym z nich była polityka dotycząca zwalczania bezrobocia wśród młodzieży w ramach projektu tak zwanych gwarancji młodzieżowych.

Adam Rogalewski przyjmując z zadowoleniem zadania nowej strategii powiedział:

„Zgadzam się z Komisją, że potrzebne są dalsze działania, aby polityka młodzieżowa UE mogła rzeczywiście sprzyjać włączeniu społecznemu. Takim działaniem może być na przykład większy nacisk na politykę społeczną i politykę rynku pracy. Uważam jednak że, zakres strategii na rzecz młodzieży powinien zostać rozszerzony poprzez działania zmierzające do ochrony osób młodych zmagających się z problemami o charakterze globalnym, takimi jak cyfryzacja, niestandardowe formy zatrudnienia.”

Opinia będzie przedmiotem obrad grupy analitycznej we wrześniu oraz odpowiedniej sekcji EKES oraz zostanie przyjęta na posiedzeniu plenarnym w październiku.

Adam Rogalewski