Z końcem czerwca zakończyła się półtora roczna kadencją OPZZ w Komitecie Sterującym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) - (odpowiedniku Prezydium OPZZ).

Ponieważ członkami EKZZ-u z Polski są trzy centrale związkowe: OPZZ, NSZZ „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych, zgodnie z ustaleniami pomiędzy liderami tych związków stanowisko w Prezydium EKZZ od 1 lipca do czasu kongresu EKZZ w maju przyszłego roku przejmie FZZ. W tym miejscu warto podkreślić, że OPZZ podobnie jak NSZZ „Solidarność” czy Forum mają i będą mieli swoich przedstawicieli w Komitecie Wykonawczym EKZZ-u, odpowiedniku Rady OPZZ.W obydwu organach EKZZ-u, OPZZ był reprezentowany przez przewodniczącego Jana Guza oraz Adama Rogalewskiego, radcy ds. międzynarodowych OPZZ.

Podczas kadencji OPZZ w Prezydium EKZZ w okresie od marca 2017 do czerwca 2018 roku zostały podjęte ważne decyzje na arenie europejskiej, które będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiego ruchu związkowego. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują trzy wydarzenia.

  • W dniu 17 listopada 2017 roku na Szczycie Społecznym w szwedzkim Goeteborgu, w którym udział wziął Jana Guz- proklamowany był Europejski Filar Praw Socjalnych, który może stać się fundamentem umacniania się społecznego wymiaru Unii Europejskiej i konwergencji standardów socjalnych w ramach Wspólnoty;
  • W maju 2018 roku Parlament Europejski przegłosował rewizję dyrektywy o pracownikach delegowanych wprowadzającą postulowaną od dawna przez polskie związki zawodowe zasadę „równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu”;
  • 26 czerwca 2018 roku podczas konferencji w Sofii doszło z inicjatywy EKZZ do ogłoszenia Sojuszu na Rzecz Konwergencji Wynagrodzeń w Europie. Sojusz do którego zaproszone są instytucje, kraje członkowskie i partnerzy społeczni ma za zadanie przyczynić się do wyrównania różnic w wysokości wynagrodzeń pomiędzy „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi UE.

OPZZ aktywnie angażowało się ponadto w działania w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii EKZZ „Europa potrzebuje wyższych płac” a także włączyło się w dyskusję na temat przyszłości EKZZ.

Wszystkie wymienione wyżej działania odbywały się przy aktywnym udziale OPZZ w ramach naszych prac w Komitecie Sterującym EKZZ. Z inicjatywy OPZZ, kwestią Europejskiego Filara Praw Socjalnych zajęła się Rada Dialogu Społecznego, której strona społeczna w dniu 30 października 2017 wydała wspólne stanowisko popierające Filar. W kwietniu 2018 r. OPZZ wysłało list do Premiera RP zachęcający do poparcia Sojuszu na Rzecz Konwergencji Wynagrodzeń. Wreszcie, podczas posiedzenia związków zawodowych grupy Wyszehradzkiej zorganizowanej przez OPZZ w październiku 2017 doszło do przyjęcia wspólnych stanowisk popierających rewizję dyrektywy o pracownikach delegowanych oraz Filaru.

OPZZ aktywnie działało także na rzecz wprowadzenia na terenie Unii europejskiej płacy minimalnej.

Komentując działania OPZZ w Prezydium EKZZ Adam Rogalewski powiedział:

„Ważna dla OPZZ była sprawa sprawiedliwego wynagradzania polskich pracowników. Dlatego bardzo mocno lobbowaliśmy na rzecz europejskiej płacy minimalnej i w tej kwestii otrzymaliśmy wsparcie nie tylko kolegów z krajów Europy Wschodniej lecz także związkowców z Włoch.Prowadziliśmy również swoją własną kampanię „Polska potrzebuje wyższych płac”. Kampanię która dała tytuł naszemu kongresowi w maju tego roku. „

Komentując przyszłe działania EKZZ Jan Guz powiedział: „Szczególnie istotne dla naszego ruchu związkowego będzie kontynuacja przez EKZZ kampanii „Europa potrzebuje wyższych płac”, w zmodyfikowanej formie koncertującej się na konwergencji wynagrodzeń w Europie, promowanie idei europejskiej płacy minimalnej oraz aktywne uczestnictwo w przygotowaniach do kongresu EKZZ w Wiedniu w przyszłym roku.”

Adam Rogalewski, radca ds. międzynarodowych.