Warszawa, 19.12.2018

Oświadczenie OPZZ w sprawie w sytuacji na Węgrzech


W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wyrażamy swoje pełne poparcie dla węgierskich pracowników i reprezentujących je związków zawodowych, którzy sprzeciwiają się przyjętym przez rząd zmianom w zakresie prawa pracy, określając je mianem „prawa niewolniczego”. W myśl znowelizowanego Kodeksu pracy od stycznia 2019 roku limit godzin nadliczbowych uległ zwiększeniu z 250 aż do 400 godzin rocznie. Wedle znowelizowanych przepisów wypłata środków za godziny nadliczbowe może następować w ciągu trzech lat, a nie tak jak obecnie, w ciągu jednego roku. Ustawa jako inicjatywa posłów partii rządowej została przyjęta bez konsultacji z partnerami społecznymi.

OPZZ wyraża przekonanie, że należy dążyć do zapewnienia pracownikom godnych płac poprzez podwyżki wynagrodzeń, a nie poprzez zwiększenie dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych. Wprowadzone przepisy zagrażają zdrowiu pracowników, a także grożą zachwianiem równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Wyrażamy swoją solidarność z węgierskimi pracownikami i stanowczo apelujemy do rządu węgierskiego o wycofanie się z przeprowadzonych zmian i prowadzenie szczerego dialogu społecznego ze związkami zawodowymi. Dialog społeczny jest jedynym z podstaw demokratycznego państwa prawa a jego nieprzestrzeganie - jak pokazał przykład przyjęcia tej „niewolniczej” ustawy - będzie prowadzić do zamieszek i demonstracji.

Zachęcamy do podpisania petycji

Węgierska Konfederacja Związków Zawodowych (MASZSZ) przygotowała dwie petycje do Prezydenta Węgier Jánosa Ádera z apelem o to, aby wyraził sprzeciw wobec „prawa niewolniczego” i skierował uchwalone przepisy z powrotem do rozważenia przez Parlament. Zachęcamy wszystkich do podpisania się pod poniższymi petycjami:

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3982

https://terjed.ahang.hu/campaigns/rabszolgatorveny