W dniu 21 listopada 2019 w godzinach popołudniowych odbyło się nieformalne posiedzenie grupy interesariuszy Europejskiego Urzędu Pracy (EUP). Grupa interesariuszy składa się 10 osób reprezentujących europejskich partnerów społecznych w równej liczbie pracodawców i związków zawodowych. Adam Rogalewski (dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ) jest przedstawicielem europejskich związków zawodowych w tej grupie i jest jedynym przedstawicielem z Polski.

Grupa zostanie formalnie mianowana 3 grudnia b.r. podczas posiedzenia zarządu EUP w Bratysławie.

EUP został oficjalnie zainaugurowany 16 października 2019 roku. Siedzibą urzędu jest Bratysława i docelowo będzie zatrudniać około 140 osób.

Pomysł powołania EUP narodził się w 2017 i został zaprezentowany podczas przemówienia prezydenta Komisji Europejskiej Junkera we wrześniu tego roku. OPZZ wyraził pozytywną opinię o powołaniu urzędu mając nadzieje, że przysłuży się on w skutecznej walce z dumpingiem społecznym w Europie oraz realizacjom zasady równa płaca za równą prace w tym samym miejscu.


Urząd zajmować się będzie następującymi zadaniami:

 • Wymianą informacji dla pracowników i pracodawców w sprawach delegowania pracowników;
 • Przeprowadzaniem i koordynowaniem wspólnych inspekcji dotyczących transgranicznego przestrzegania prawa;
 • Pełnienie roli mediatora w sporach między instytucjami państw członkowskich;
 • Koordynowaniem działań EURES-u (sieci europejskich agencji pracy);
 • Nadzorowanie Europejskiej Platformy przeciwko Niezarejestrowanej Pracy w ramach walki z niezarejestrowaną pracą w UE;
 • Przeprowadzaniem badań i analiz dotyczących swobody przepływu pracowników;
 • Wsparciem potencjału (capacity building) państw członkowskich w stosowaniu prawa związanego z delegowaniem pracowników.


Zakres działania EUP obejmuję sprawy regulowane następującymi aktami prawnymi:

 •  Swoboda przepływu pracowników (Rozporządzenie (EU) No 492/2011; Dyrektywa 2014/54/EU);
 •  EURES (Rozporządzenie (EU) 2016/589);
 •  Delegowanie pracowników (Dyrektywa 2018/957/EU) i Dyrektywa 2014/67/EU;
 •  Koordynacja zabezpieczenia społecznego (Rozporządzenie (EC) No 883/2004 i Rozporządzenie (EC) No 987/2009, Rozporządzenie (EU) 1231/2010)
 •  Społeczne aspekty transportu międzynarodowego (Rozporządzenie (EC) No 561/2006; Dyrektywa 2006/22/EU; Rozporządzenie (EC) No 1071/2009).


Podczas posiedzenia grupy interesariuszy partnerzy społeczni dyskutowali w głównej mierze o programie działań urzędu w roku 2020.

Z punktu widzenia związków zawodowych najważniejszym jest rozpoczęcie przez urząd wspólnych inspekcji.Do urzędu wpłynęły już pierwsze skargi na naruszenie prawa, wniesione przez Europejską Federację Związków Budowlanych i Drzewnych (EFBWW). Wiadomo również, że takich naruszeń i potrzeby przeprowadzania wspólnych inspekcji będzie więcej.Istotne jest, żeby w 2020 EUP w pełni rozpoczął wypełnianie jednego ze swoich najważniejszych zadań jakim jest właśnie przeprowadzanie i koordynowanie inspekcji.Związki zgłosiły również propozycje powołania koordynatora związkowego w urzędzie, który byłby pośrednikiem pomiędzy EUP a stroną związkową.

Z punktu widzenia pracodawców priorytetem na kolejny rok powinno być skoncentrowanie się na wymianie i zapewnieniu informacji o delegowaniu pracowników, szczególnie w związku z terminem wejścia w życie pod koniec czerwca 2020 zrewidowanej dyrektywy o delegowaniu.

Partnerzy społeczni ustali, że te dwa priorytety tj. przeprowadzenia kontroli i wymiana informacji uzupełniają się nawzajem i powinny stanowić główne cele działań EUP na rok 2020. Ustalili również, że rola partnerów społecznych w wspieraniu i koordynowaniu działań urzędu powinna zostać uwzględniona w dalszych pracach urzędu. Wspólne stanowisko partnerów społecznych zostanie przedstawione pod koniec tego tygodnia.


Adam Rogalewski

Dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ