W dniach od 11 do 12 grudnia odbyło się posiedzenie plenarne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES),którego członkami z ramienia OPZZ są Sławomir Broniarz (ZNP), Darek Potyrała (ZZGwP) oraz Adam Rogalewski, dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ.

Komitet przyjął ważną opinię dotycząca ubezpieczenia na wypadek bezrobocia: Wspólne minimalne normy w dziedzinie ubezpieczenia od utraty pracy w państwach członkowskich UE – konkretny krok w kierunku skutecznego wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych, którego sprawozdawcą był Oliver Roepke, przewodniczący grupy pracowników w Komitecie.


W opinii czytamy m.in.:

"Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wskazuje na 13. zasadę Europejskiego filaru praw socjalnych dotyczącą zasiłków dla bezrobotnych: zgodnie z nią osoby bezrobotne mają prawo do odpowiedniego wsparcia ze strony publicznych służb zatrudnienia przy (re)integracji na rynku pracy i do właściwych świadczeń otrzymywanych przez rozsądny czas, odpowiednio do płaconych przez te osoby składek i zgodnie z krajowymi zasadami kwalifikowalności. Tego rodzaju świadczenia nie powinny zniechęcać do szybkiego powrotu do zatrudnienia.

EKES potwierdza swój apel o wysokie standardy zatrudnienia i standardy społeczne i zaleca zarazem wytyczenie dla państw członkowskich celów w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych należnych w przypadku utraty pracy. Należy wyznaczyć poziomy docelowe w odniesieniu do stopy zastąpienia netto, okresu przysługiwania świadczenia i wskaźnika pokrycia.

EKES zaleca ponadto cele w dziedzinie ustawicznego szkolenia zawodowego i aktywizacji. Pierwszym krokiem powinno być ustanowienie i monitorowanie celów w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych należnych w przypadku utraty pracy w procesie benchmarkingu w ramach europejskiego semestru. EKES potwierdza swoje zalecenie, by Europejski filar praw socjalnych miał również wpływ na zarządzanie gospodarcze w UE . Jego zdaniem zalecenia dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru powinny zawierać konkretne cele dotyczące stopy zastąpienia netto, okresu przysługiwania świadczenia i wskaźnika pokrycia w odniesieniu do świadczeń ubezpieczeniowych należnych w przypadku utraty pracy, a także cele w dziedzinie ustawicznego szkolenia zawodowego i aktywizacji. Zalecenia dla poszczególnych krajów sporządza Komisja, Rada je uchwala, a Rada Europejska zatwierdza.

EKES zaleca uważne monitorowanie i ocenę wyników procesu benchmarkingu. Jeżeli nie uda się poczynić wystarczających postępów na drodze do osiągnięcia pożądanych wyników, należy wprowadzić prawnie wiążący instrument, by wesprzeć i uzupełnić starania państw członkowskich zmierzające do modernizacji systemów ubezpieczenia od utraty pracy. Oprócz zalecenia Rady służącego za wskazówkę dla państw członkowskich EKES zaleca wprowadzenie zgodnie z art. 153 TFUE dyrektywy ustanawiającej prawnie wiążące normy minimalne dla systemów ubezpieczenia od utraty pracy w państwach członkowskich. Powinna ona zawierać wytyczne dla norm minimalnych w odniesieniu do stopy zastąpienia netto, okresu przysługiwania świadczenia oraz wskaźnika pokrycia świadczeń ubezpieczeniowych należnych w przypadku utraty pracy. EKES opowiada się ponadto za ogólnounijnymi minimalnymi standardami w zakresie dalszego kształcenia i aktywizacji w ramach ubezpieczenia od utraty pracy."


Tekst opinii poniżej. Inne opinie dostępne są na stronie komitetu: https://www.eesc.europa.eu/


W ramach posiedzenia plenarnego odbyło się również spotkanie członków komitetu z Europosłami. Uczestniczyło w nim przeszło 40 europosłów ze wszystkich krajów członkowskich w tym nowy komisarz ds. zatrudnienia i praw socjalnych Nicolas Schmit. Z polskich europosłów obecni byli Marek Belka, Bogusław Liberadzki, Jerzy Buzek oraz Krzysztof Jurgiel. Spotkanie miało na celu zintensyfikowanie współpracy komitetu z pro związkowymi europosłami w związku z projektami nowej Komisji dotyczącej europejskiej płacy minimalnej oraz planu działań dotyczącego wprowadzenie w życie zasad Europejskiego Filara Praw Socjalnych. Komisarz Schmit wielokrotnie podkreślał, że w swoich działaniach będzie ściśle współpracował z EKES-em.

Podczas ostatniego w tym roku posiedzeniu Komitet przyznał również nagrody europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z nagrodzonych inicjatyw (drugie miejsce) był Ogólnopolski Strajk Kobiet (na zdjęciu organizatorki). Członkowie Komitety gratulują organizatorkom zdobycia tej prestiżowej nagrody.

Na zdjęciu inicjatorki strajku kobiet.

Przygotował Adam Rogalewski,
dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ.