W dniu 21 listopada 2019 odbyło się posiedzenie Komitetu Doradczego Komisji Europejskiej do spraw Swobody Przepływu Pracowników. OPZZ reprezentował Adam Rogalewski, dyrektor wydziału międzynarodowego.

Komitet jest europejskim ciałem doradczym reprezentującym państwa członkowskie, organizacje pracodawców i związków zawodowych i zajmuje się tematyką związana ze swobodą przepływu pracowników w ramach wspólnego rynku. Komitet w swoich obradach zajął się m.in. następującymi sprawami:

  • Sprawozdaniem na temat swobody przepływu pracowników, w tym utworzeniem Europejskiego Urzędu Pracy i jego przyszłą rolą w koordynowania zagadnień związanych z swobodą przepływu pracowników.
  • Prezentacją platformy SOLVIT- służącej do rozwiązywania problemów pomiędzy pracownikami mobilnymi UE i firmami oraz instytucjami krajów, w których obecnie przebywają lub pracują;
  • Informacjami dotyczącymi rozpoznawania kwalifikacji (nieakademickich) w UE na podstawie dyrektywy (2005/36/EC);
  • Sprawozdaniem z ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwość EU w związku ze swobodnym przepływem pracowników;
  • Obchodami 25 rocznicy powstania agencji EURES
  • Jak również informacjami na temat kampanii mającej na celu przeciwdziałanie niezarejestrowanemu zatrudnieniu (tak zwanej pracy na czarno).

Należy podkreślić, że Komisja Europejska ostatnimi czasy w głównej mierze zajmuje się Europejskim Urzędem Pracy (EUP), który został zaingurowany w październiku b.r i który ciągle znajduje się w fazie wstępnej organizacji.

EUP ma w główniej mierze zajmować się tematyką dotyczącą swobodnego przepływu pracowników oraz koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w EU poprzez m.in. wymianę informacji, przeprowadzanie wspólnych kontroli przestrzegania praw pracowniczych, jak również będzie pełnić rolę mediatora w przypadku sporów między państwami członkowskimi dotyczącymi stosowania prawa związanego ze swobodnym przepływem pracowników. EUP będzie również koordynować działania EURES-u oraz jak również wspieraćEuropejską Platformę przeciwko niezarejestrowanej pracy.

EURES (EURopeanEmploymentServices – Europejskie Służby Zatrudnienia) została powołana w 1993 roku i działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA. Sieć EURES ma na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy. Sieć tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia. Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

Więcej informacji po polsku o sieci EURES tutaj: https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures

Na szczególną uwagę zasługuje SOLVIT, a wiec system, w ramach którego urzędy administracji państwowej w krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii pomagają w rozwiązywaniu problemów wynikających z błędnego stosowania przepisów unijnych.

SOLVIT działa przede wszystkim przez internet. Chociaż w każdym kraju istnieje ośrodek SOLVIT-u, najlepiej kontaktować się z nim za pośrednictwem tej strony. SOLVIT stara się rozwiązać problem w terminie 10 tygodni – począwszy od dnia, w którym sprawa zostanie przyjęta przez ośrodek SOLVIT działający w kraju, w którym wystąpił zgłoszony problem.

SOLVIT świadczy pomoc gdy urząd państwowy w innym kraju UE nie przestrzega praw przysługujących osobom lub firmom na mocy przepisów UE oraz gdy sprawa nie trafiła jeszcze do sądu (choć może pomóc, jeśli złożono wniosek w sprawie administracyjnego postępowania odwoławczego).

Więcej o tym systemie znajduje się na poniższej stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_pl.htm


Adam Rogalewski

Dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ