W dniu 3.04. br. odbyło się organizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju spotkanie rozpoczynające dialog nieformalny z Komisją Europejską w zakresie perspektywy finansowej 2021-2027. Podczas obrad Zespołu funduszy europejskich RDS Zygmunt Mierzejewski krytykując opracowanie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego bez udziału partnerów społecznych zaapelował aby do prac przygotowujących dokumenty pod nowy okres 2020-2027 włączyć członków Zespołu. Stron rządowa organizując spotkanie zaprosiła do prac partnerów społecznych. W posiedzeniu ze strony OPZZ udział wzięli - Aleksandra Wąsik, Julia Studniarz i Zygmunt Mierzejewski. Otwierając spotkanie Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, podkreślił że pomimo braku unormowań w tym zakresie ze strony UE oraz braku uzgodnień budżetowych w Komisji Europejskiej rozpoczynamy dyskusje nad rozwiązaniami, które będziemy proponować UE na nowy okres programowania. Pamiętamy o porażce w poprzednim okresie, kiedy wszystkie dokumenty były przyjmowane z dwuletnim opóźnieniem. Teraz jest czas aby podejmować decyzje o tym, jak mają wyglądać przyszłe programy i na co zwrócić szczególną uwagę. Ważne będą na tym etapie uwagi samorządów i partnerów społecznych. Ze strony Komisji Europejskiej jest wola, by przyspieszyć proces negocjacji i w tym roku uzgodnić wieloletnie ramy finansowe. Rozpoczynamy prace nad ramami Programów Operacyjnych i założeniach nowego okresu – przede wszystkim innowacyjności i zielonej energii, gdzie problemem może być odmienne postrzeganie kwestii energetyki przez KE i Polskę.

Erich Unterwurzacher (Dyrektor ds. Zamknięcia, Dużych Projektów i Wdrażania Programów, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska) przedstawił założenia zapisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Mówił o programach bardziej przyjaznych dla środowiska, innowacyjnych, o silniejszym wymiarze społecznym i bliżej obywateli, a także o potrzebie uproszczenia biurokracji. Judit Rozsa (szefowa Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska) przedstawiła główne założenia przyszłego programu. Zwróciła uwagę na kwestie demograficzne (problem starzejących się społeczeństw), problemy z nierównościami społecznymi i potrzebę programu na przyszłe lata prawdziwie ambitnego.

Główne wyzwania i cele polityki spójności na lata 2021-2027 z perspektywy Polski omówił Robert Dzierzgwa (Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju, MIiR) i w wymiarze oczekiwań UE Wolfgang Münch (Zastępca Szefa Wydziału ds. Polski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska) oraz Rafał Janas (Wydział ds. Polski, Czech i Słowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska). Za dwa główne wyzwania na przyszłość dla Polski uznano demografię (wpływ starzejącego się społeczeństwa na gospodarkę i społeczeństwo) oraz nierówności w rozwoju społecznym (nierównomierny wzrost regionów, różnice między rozwojem miast i wsi). Wyzwania rozwojowe w ramach PO1 Smarter Europe dla Polski to dalsza cyfryzacja, potrzeba większej innowacyjności w sektorze MŚP, przemysł 4.0, chęć uniknięcia pułapki średniego dochodu i większa internacjonalizacja przedsiębiorstw. Wyzwania w ramach PO2 a Greener, Carbon Free Europe to inwestycje surowcowe, budowa infrastruktury energetycznej i działania na rzecz czystego powietrza (termomodernizacja). W ramach PO3 more Connected Europe Polska chciałaby zapełnić lukę transportową, polepszyć infrastrukturę (dostępność do mniejszych miejscowości) i odblokować duże miasta. W ramach PO4 more Social Europe Polska chciałaby poprawić sytuację w sektorze ochrony zdrowia (znów w kontekście problemu starzejącego się społeczeństwa) i skupić się na rozwoju edukacji (dostosowanej do potrzeb rynku). Ostatni punkt, PO5 Europe Closer to Citizens to wyzwanie dla samorządów lokalnych i wspierania zintegrowanych pakietów rozwiązań.

Przedstawiciele MIiR przedstawili najważniejsze wnioski z obecnej i poprzednich perspektyw. Przedstawiciele KE nie zdecydowali jeszcze czy popierać wydzielony program dla Polski Wschodniej czy ukierunkować się na sformatowaną interwencję.

ZM&JS