dniu 25 czerwca odbyła się w Bukareszcie konferencja wysokiego szczebla: Nowy start dla negocjacji zbiorowych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele szesnastu rządów krajów UE przedstawiciele organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Polskę reprezentowali wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski, dr Adam Rogalewski (OPZZ) i Robert Szewczyk (NSZZ Solidarność). Konferencja została zorganizowana w ramach prezydencji Rumuńskiej Rady Unii Europejskiej, przez Rząd Rumunii i Europejską Konfederację Związków Zawodowych (EKZZ).

Uczestnicy konferencji zgodnie wyrazili potrzebę wzmocnienia negocjacji zbiorowych, szczególnie jeśli chodzi o branżowe układy zbiorowe pracy. Temu właśnie miałaby służyć dyrektywa ramowa o układach zbiorowych pracy. Jest to jeden z postulatów OPZZ na wyboru europejskie, jak również cel zapisany w programie EKZZ uchwalonym w maju br. W swoich wystąpieniach przedstawiciele rządu podkreślili, że silny dialog społeczny (w tym układy zbiorowe pracy) jest kluczowy dla osiągnięcia wzrostu gospodarczego oraz konwergencji wynagrodzeń i warunków pracy w Europie.Uczestnicy wyrazili również potrzebę wzmocnienia działań na rzecz promowania płacy minimalnej, przeciwdziałania nierównościom, promowania inwestycji także w pracę dobrej jakości.

Warto dodać, że idea stworzenie europejskiej płacy minimalnej(jeden z postulatów OPZZ na wybory europejskie) również znalazła zainteresowanie wśród wielu przedstawicieli rządów uczestniczących w tej konferencji. Rząd Niemiec, który przejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2020 zamierza wpisać europejską płacę minimalną do priorytetów swojej prezydencji.

Uczestnicy wyrazili zainteresowanie rozpoczęciem dyskusji nad transgranicznymi negocjacjami zbiorowymi w firmach międzynarodowych (postulat europejski OPZZ).

Biorąc pod uwagę pozytywną reakcję przedstawicieli krajów uczestniczących w tej konferencji w sprawach dyrektywy ramowej o układach zbiorowych oraz o europejskiej płacy minimalnej,są duże szanse, że te istotne priorytety OPZZ i EKZZ staną się przedmiotem prac legislacyjnych instytucji europejskich.

Informacje o konferencji znajdują się również na stronie MRPiPS:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wizyta-wiceministra-kuberskiego-w-bukareszcie

AR

Na zdjęciu dr Adam Rogalewski (OPZZ), Robert Szewczyk (NSZZ Solidarnośc) oraz wiceminister Kazimerz Kuberski.