W dniu 18 lipca br. odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie plenarne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Podczas debaty nad celami fińskiej prezydencji z udziałem minister ds. polityki socjalnej i zdrowia Aino-Kaisa Pekonen głos zabrał dr Adam Rogalewski (członek komitetu z ramienia OPZZ-u). W swoim wystąpieniu kolega Rogalewski pogratulował fińskiej prezydencji w Unii Europejskiej konceptu gospodarki dobrobytu (economy of well-being) oraz zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia europejskich ram prawnych dla prowadzenie dialogu społecznego (jeden z postulatów OPZZ na wybory europejskie), tworzenia miejsc pracy dobrej jakości oraz przestrzegania przepisów BHP. Treść całego przemówienia znajduje się poniżej:


Szanowna Pani Minister, Drodzy Koledzy!

Witam was na naszym posiedzeniu plenarnym.

Wasza prezydencja będzie sprawowana w bardzo ważnym momencie dla Europy. Stoimy w obliczu ważnych wyzwań, takich jak zmiany klimatu, cyfryzacja, rosnące nierówności i bardziej niż kiedykolwiek musimy być zjednoczeni, aby chronić projekt europejski i budować silną Unię Europejską.

Z wielkim zadowoleniem przyjmuję priorytety waszej prezydencji. Musimy zbudować zrównoważoną Europę, ponieważ tylko ona może zapewnić zrównoważoną przyszłość jej obywatelom i to jest właśnie hasło waszego przewodnictwa.

Chciałbym zwrócić uwagę na koncepcję gospodarki dobrobytu, której realizacja jest celem waszej prezydencji. Wzrost gospodarczy poprawia dobrostan ludzi, podczas gdy dobrobyt i zdrowie ludności zwiększają wzrost gospodarczy i stabilność.

Koncepcja gospodarki dobrobytu jest najskuteczniejszym sposobem na rzecz rozwoju gospodarki, która zapewnia korzyści obywatelom UE i generuje trwały wzrost.

Realizując koncepcję gospodarki dobrobytu możemy zapewnić, że wszyscy będą beneficjentami wzrostu gospodarczego. Możemy skutecznie przyczynić się do wyeliminowania nierówności majątkowych i zbudować bardziej egalitarne społeczeństwa. A co najważniejsze, będziemy mogli stawić czoła rosnącemu populizmowi w Europie.

Pani Minister,

Jako sprawozdawca opinii na temat korzyści z inwestycji w bezpieczeństwo i higienę pracy, chciałbym pogratulować waszemu państwu osiągnięć w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa.

Inwestycje w zdrowie i bezpieczeństwo są kluczowe nie tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale przede wszystkim przyczyniają się do dobrostanu i wydajności pracowników. Ma to szczególnie znaczenie biorąc pod uwagę fakt, że choroby związane z pracą, takie jak rak, choroby układu krążenia i choroby związane ze zdrowiem psychicznym zbierają najbardziej śmiertelne żniwo i są najczęstszymi przyczynami zwolnień lekarskich w UE. Badania Eurofound pokazują, że wysokiej jakości zatrudnienie zapewniają najlepszą ochronę przed zagrożeniami zdrowia psychicznego. Więcej inwestycji w zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w pracy prowadzi do poprawy samopoczucia, wyższej wydajności i większej innowacyjności w miejscu pracy i społeczeństwie.

Pani Minister,

Nie powinniśmy zapominać o młodszym pokoleniu. Chociaż skala bezrobocia wśród młodych osób uległa w ostatnim czasie zmniejszeniu, to młodzi ludzie wciąż są trzy razy bardziej narażeni na bezrobocie, niż osoby starsze. Ponadto w wielu przypadkach wielu młodych ludzi nie ma innego wyboru, niż zaakceptować niepewne zatrudnienie lub pracę, które nie podnoszą ich kwalifikacji lub umiejętności.

Mamy w historii UE najlepiej wykształcone młode pokolenie i nie możemy pozwolić na to, by stało się ono straconym pokoleniem. UE musi podjąć wysiłki, aby zapewnić młodym ludziom zatrudnienie dobrej jakości, które będzie zgodne z ich kwalifikacjami i umiejętnościami, a także zapewnić, że będą zatrudnieni na równych warunkach, jak starsi.

Nie powinniśmy także zapominać o demokracji w miejscu pracy i rokowaniach zbiorowych. Rola partnerów społecznych ma zasadnicze znaczenie dla promowania i poszanowania demokracji, regulacji rynku pracy i zwalczania nierówności. Niestety, w niektórych krajach obserwowaliśmy spadek zasięgu rokowań zbiorowych. Musimy dążyć do stworzenia przez Unię Europejską ram prawnych, które wspierając negocjacje zbiorowe będą promowały dialog społeczny i demokrację nie tylko w naszych miejscach pracy, ale również w społeczeństwie i całej Europie.

Pani minister,

życzę udanej prezydencji i mam wielką nadzieję, że wszystkie cele waszej prezydencji zostaną osiągnięte.

KD