Rada Europejska przyjęła Program Strategiczny na lata 2019–2024. Dokument określa wytyczne dla prac unijnych instytucji na najbliższe pięć lat. Koncentruje się na czterech głównych priorytetach:

• ochronie obywateli i swobód

• rozwijaniu silnej i dynamicznej bazy gospodarczej

• budowaniu Europy neutralnej dla klimatu, zielonej, sprawiedliwej i socjalnej

• promowaniu europejskich interesów i wartości na arenie międzynarodowej.


Ochrona obywateli i swobód

W Programie podkreślono, że UE musi bronić podstawowych praw i swobód przysługujących jej obywatelom na podstawie Traktatów oraz chronić ich przed istniejącymi zagrożeniami. Rządy prawa we wszystkich unijnych demokracjach są kluczowym gwarantem tego, że wartości europejskie są dobrze chronione; muszą one być w pełni respektowane przez wszystkie państwa członkowskie i przez UE. Program stanowi ponadto, że skuteczna kontrola granic zewnętrznych jest bezwzględnym warunkiem zagwarantowania bezpieczeństwa, przestrzegania prawa i porządku oraz zapewnienia właściwie funkcjonującej polityki UE. Polityka migracyjna powinna polegać na pogłębianiu współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu migrantów w celu zwalczania nielegalnej migracji i handlu ludźmi oraz zapewnienia im skutecznych powrotów. Należy koncentrować się na walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną, przed złośliwymi działaniami cybernetycznymi, zagrożeniami hybrydowymi i dezinformacją pochodzącą od wrogich podmiotów państwowych i niepaństwowych. 


Rozwój naszej bazy gospodarcza: europejski model na przyszłość

Rada Europejska wskazuje, że silna baza gospodarcza ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności Europy, dobrobytu i roli, jaką Europa odgrywa na arenie światowej oraz tworzenia miejsc pracy. Biorąc pod uwagę to, że wyzwania w zakresie technologii, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju przekształcają globalny krajobraz, należy oprzeć długoterminowy i zrównoważony wzrost na odnowionych podstawach oraz wzmocnić spójność w UE. Jednym z zadań jest troska o to, by euro było korzystne dla obywateli i pozostało odporną walutą pogłębiając unię gospodarczą i walutową we wszystkich jej wymiarach, ukończyć budowę unii bankowej i unii rynków kapitałowych oraz wzmacniając międzynarodową rolę euro. W celu zwiększenia skuteczności działań potrzebne jest bardziej zintegrowane podejście łączące wszystkie odpowiednie polityki i wymiary: pogłębienie i wzmocnienie jednolitego rynku i jego czterech swobód, opracowanie polityki przemysłowej dostosowanej do przyszłości, zajęcie się rewolucją cyfrową i zapewnienie sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania. 


Budowanie neutralnej dla klimatu, zielonej, sprawiedliwej i socjalnej Europy

Program Strategiczny jest świadoma tego, że skutki zmian klimatu stają się bardziej widoczne i wszechobecne, a więc należy pilnie zintensyfikować działania na rzecz łagodzenia ich negatywnym skutkom. UE powinna przyspieszyć przejście na odnawialne źródła energii, zwiększyć efektywność energetyczną, a także zmniejszyć zależność od źródeł zewnętrznych. Zmiana na bardziej ekologiczną, sprawiedliwszą i bardziej integracyjną przyszłość pociągnie za sobą krótkoterminowe koszty i wyzwania. Dlatego tak ważne jest, aby w procesie tych zmian trzymać rękę na pulsie i pomagać społecznościom i jednostkom dostosować się do nowego świata. Wymaga to wdrożenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych na szczeblu UE i państw członkowskich.


Promowanie interesów i wartości Europy na świecie

Rada Europejska zapowiada, że wraz z globalnymi partnerami podzielającymi wartości UE będzie nadal działać na rzecz globalnego pokoju oraz promowania demokracji i praw człowieka. Aby jednak lepiej bronić swoich interesów i wartości UE musi nadać wyraźniejszego priorytetu europejskim interesom gospodarczym, politycznym i bezpieczeństwa. Ambitna i solidna polityka handlowa zapewniająca uczciwą konkurencję, wzajemność i obopólne korzyści jest centralnym elementem w tym względzie. UE musi również przyjąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i obronę, w szczególności poprzez zwiększenie inwestycji w obronność, rozwój zdolności i gotowości operacyjnej; będzie ściśle współpracować z NATO, przy pełnym poszanowaniu zasad określonych w Traktatach i przez Radę Europejską, w tym zasad integracji, wzajemności i autonomii podejmowania decyzji przez UE. Stosunki z partnerami strategicznymi, w tym z partnerami transatlantyckimi i wschodzącymi potęgami, muszą być kluczowym elementem solidnej polityki zagranicznej.