polski rząd powinien aktywnie działać na rzecz wprowadzenia jego zasad w życie.

17 listopada 2017 w szwedzkim mieście Goteborg, przy udziale Jana Guza przewodniczącego OPZZ odbyło się podpisanie Europejskiego Filara Praw Socjalnych (EFPS). Filar jest porozumieniem międzyinstytucjonalnym organów UE (Komisji, Parlamentu i Rady Unii Europejskiej) i ma na celu wzmocnienie spraw socjalnych w zjednoczonej Europie. Zawiera on 20 zasad regulujących przyszłe funkcjonowanie instytucji europejskiej w dziedzinie praw socjalnych. W preambule do EFPS czytamy:

„Dialog społeczny odgrywa kluczow rol we wzmacnianiu praw socjalnych i zwikszeniu trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włczeniu społecznemu”

Jednym z realizacji zasad filaru jest uchwalona przez Parlament UE w zeszłym tygodniu dyrektywa o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w UE.Jak również ustalenie Europejskiego Urzędu Pracy.

Wielokrotnie pisaliśmy my na naszych stronach i w publikacjach OPZZ-u – mówi Adam Rogalewski (p.o dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ)- o korzyściach wynikających z jego przyjęcia dla Polski. Na wniosek OPZZ-u Rada Dialogu Społecznego zajęła się Europejskim Filarem Praw Socjalnych. Wierzymy, że dzięki Filarowi, Europa będzie bardziej socjalna.

Komentując rocznice uchwalenie Filara Jan Guz powiedział:

Filar stanowi ważny krok na drodze do wyrównania praw społecznych z prawami gospodarczymi w UE. Jednakże wprowadzenie w życie jego zasad zależy od państw członkowskich.Dlatego mamy nadzieję, że Polska będzie w czołówce państw, które wprowadzą jego zasady w życie.

Na zdjęciach kierownictwo OPZZ świętujące jubileusz filara.


Adam Rogalewski