Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z zadowoleniem przyjmuje zaproponowany przez Komisję Europejską projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania COM (2021) 93. OPZZ zwraca ponadto uwagę, że należy objąć przepisami przyszłej Dyrektywy jak największą liczbę przedsiębiorstw i pracowników, aby rzeczywiście zmniejszyć lukę płacową i ograniczyć dyskryminację płacową. Zobowiązanie pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników do publicznego udostępniania określonych informacji jest – w naszej ocenie – niewysatraczajace.


Opinia OPZZ do pobrania