Spotkanie w ramach projektu OPZZ „Board-Level Participation”, które odbyło się w dniach 22-23 października br. poprowadził Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ oraz Dominik Owczarek, ekspert z Instytutu Spraw Publicznych. Pierwszego dnia konferencji wyniki raportów krajowych zaprezentowali przedstawiciele partnerów ze Słowenii, Hiszpanii, Słowacji, Serbii i Malty. Raport polski zaprezentował Maciej Pańków, ekspert z Instytutu Spraw Publicznych. W toku dyskusji wymieniono poglądy na temat przedstawionych materiałów i sformułowano wnioski do raportu końcowego.

Drugiego dnia, Dominik Owczarek zaprezentował projekt raportu porównawczego. W toku dyskusji skoncentrowano się na rekomendacjach dotyczących partycypacji dla polityk krajowych w państwach biorących udział w projekcie. Wskazano także zalecenia dotyczące regulacji prawnych na poziomie krajowym i Unii Europejskiej. Szczególną uwagę wzbudził przypadek gospodarzy spotkania, czyli Serbii, która aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej. Poszczególni partnerzy, a przede wszystkim strona polska, zwracali uwagę na zagrożenia związane z prywatyzacją majątku państwowego z udziałem kapitału zagranicznego i wskazywali jakie działania mogą podjąć związki zawodowe na poziomie krajowym i poziomie przedsiębiorstw, aby w jak najlepszy sposób zabezpieczyć prawa pracownicze.

Na koniec omówiono dalsze kroki w projekcie oraz cele merytoryczne następnego spotkania przewidzianego na 3-4 grudnia br. na Malcie.

JJ&nq