W dniu 27 października 2020 roku  odbyło się spotkanie przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzeja Radzikowskiego z sekretarzem generalnym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), Lucą Visentim. W spotkaniu ze strony OPZZ uczestniczyli również wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski  i dyrektor wydziału międzynarodowego Adam Rogalewski.

Rozmowa dotyczyła bieżącej i pogarszającej się sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej w naszym kraju wynikającej w głównej mierze z kryzysu dialogu społecznego. Przewodniczący OPZZ wyraził swoje negatywne stanowisko w sprawie podwyższania progów ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Takie działania, szczególnie bez zabezpieczenia odpowiednich środków na transformację energetyczną, mogą doprowadzić do tego, że wyznaczone przez polityków cele zostaną osiągnięte, jednak będą okupione ogromnym niezadowoleniem społecznym. Brak rzetelnej konsultacji społecznej założeń polskiej polityki energetycznej doprowadził do protestów w górnictwie. Sekretarz generalny EKZZ zgodził się z argumentami OPZZ, zwracając uwagę, że kwestie polityki klimatycznej powinny być również konsultowane w krajach członkowskich z partnerami społecznymi oraz że trzeba na transformację przeznaczyć znacznie więcej środków.

Liderzy związkowi rozmawiali także o pogarszającej się sytuacji w Radzie Dialogu Społecznego w związku z kontestowaniem jej prac przez przedstawicieli Solidarności oraz niedawnym ich wystąpieniu z Rady.

Andrzej Radzikowski powiedział między innymi:

Wrześniowe protesty górników, wczorajsze rolników i obecne kobiet to wynik arbitralnych decyzji podejmowanych przez rząd.  OPZZ działa konsekwentnie na rzez podjęcie przez rząd rozmów o sposobach przeciwdziałania pandemii zarówno w wymiarze zdrowotnym jak i społeczno- gospodarczym. Stoimy na stanowisku, że miejscem do takich rozmów jest RDS. I niestety nie pomagają nam w tym działania kierownictwa Solidarności.