W dniu 26.01 2021 odbyło się spo­tka­nie OPZZ repre­zen­to­wa­nego przez Mag­da­lenę Choj­now­ską i Zyg­munta Mie­rze­jew­skiego z przed­sta­wi­cie­lami Dyrek­cji Gene­ral­nej Komi­sji ds. Gospo­dar­czych i Finan­so­wych Unii Euro­pej­skiej (GD EFCIN) repre­zen­to­wa­nej przez Bar­tło­mieja Wil­czew­skiego i Rafała Wie­dlaka.

Pod­czas spo­tka­nia zostały poru­szone sprawy zwią­zane z pra­wi­dło­wym two­rze­niem dia­logu spo­łecz­nego pomię­dzy rzą­dem a part­ne­rami spo­łecz­nymi od momentu roz­po­czę­cia opra­co­wy­wa­nia Kra­jo­wego Planu Odbu­dowy (KPO) w Pol­sce. Zwró­cono uwagę mię­dzy innymi na począt­kowy brak zapro­sze­nia part­ne­rów spo­łecz­nych do wspó­łudziału w pra­cach, brak spój­no­ści KPO ze stra­te­gicz­nymi pla­nami gospo­dar­czymi oraz brak doraź­nej stra­te­gii na naj­bliż­szy okres. Poru­szono rów­nież kwe­stie zwią­zane z Radą Dia­logu Spo­łecz­nego oraz wpływu braku pod­pi­sa­nego poro­zu­mie­nia kli­ma­tycz­nego przez pol­ski rząd na kon­ku­ren­cyj­ność Pol­skich przed­się­biorstw na rynku Unij­nym, w tym nawią­zano do Unij­nego Fun­du­szu Spra­wie­dli­wej Trans­for­ma­cji, oraz unij­nego instru­mentu na rzecz Odbu­dowy i Odpor­no­ści.

Odpowiadając przed­sta­wi­ciele GD EFCIN pod­kre­ślili potrzebę kolej­nego posze­rzo­nego spo­tka­nia i dal­szej współ­pracy.

MCh