W dniach od 17 do 18 października br odbyło się posiedzenie plenarne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego w Brukseli. Komitet uchwali wiele ważnych z punktu widzenia polskich pracowników opinii szczególnie dotyczących takich kwestii jako ochrona sygnalistów, Europejski Fundusz Społeczny +, Pakiet dotyczący edukacji Funduszu Azylu i Migracji oraz fundusz zintegrowanego zarządzania granicami oraz Kolejna Strategia na rzecz młodzieży w UE. Współsprawozdawcą tej ostatniej opinii był Adam Rogalewski, p.o dyrektora wydziału międzynarodowego OPZZ i członek Komitetu.


W opinie EKES o kolejnej strategii na rzecz młodzieży czytamy m.in.:

- należy przyjąć podejście międzysektorowe i spojrzeć na młodych ludzi oraz na ich potrzeby i prawa w sposób holistyczny, jak również należy uwzględnić politykę UE na rzecz młodzieży w procesie europejskiego semestru, aby skupić się bardziej na wynikach, zwłaszcza w obszarach międzysektorowych.

Opinia stwierdza również że: zakres strategii należy rozszerzyć o działania mające na celu ochronę, wspieranie i wyposażenie młodych ludzi w prawa, wiedzę i umiejętności pozwalające im stawić czoła globalnym wyzwaniom, takim jak digitalizacja, zmiana klimatu i wzrost populizmu. EKES zaleca, by strategia odzwierciedlała wysokie aspiracje dotyczące prac międzysektorowych odnoszących się do innych odpowiednich obszarów polityki UE, w tym do zatrudnienia, edukacji, zdrowia, migracji i równości.

Komitet zaleca, aby w strategii zwrócić większą uwagę na kwestie związane z zatrudnieniem, które dotyczą osób młodych, zwłaszcza w ramach dyskusji na temat przyszłości pracy, a także na inne kwestie społeczne, takie jak zdrowie psychiczne, równość i edukacja.

EKES zgadza się z Komisją, że strategia powinna promować demokrację, ale uważa, że powinna również promować szersze zaangażowanie obywatelskie, w tym udział w głosowaniu, wolontariat, organizacje pozarządowe kierowane przez ludzi młodych, demokrację w miejscu pracy i dialog społeczny.


Należy również zachęcać do zwiększania wydatków na prace z młodzieżą oraz do długoterminowych inwestycji w usługi publiczne, zwłaszcza w przypadku cięć w tych usługach.


W posiedzeniu wziął również udział kolega Dariusz Potyrała, nowy członek EKES (od września b.r.), który zastąpił zmarłego Franciszka Bobrowskiego. Dariusz Potyrała zasiadać będzie w sekcjach: transportu, energii, infrastruktury i społeczeństwa Informacyjnego (TEN) oraz sekcji rolnictwa, rozwoju wsi i środowiska naturalnego (NAT). Życzymy koledze Dariuszowi powodzenia i sukcesów w działalności w Komitecie.


Wszystkie opinie dostępne są w języku polskim na stronie EKES: https://www.eesc.europa.eu/pl/our-work/opinions-information-reports/opinions
[na zdjęciu Adam Rogalewski, prezentujący opinię podczas sesji plenarnej EKES]


                  Adam Rogalewski