Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) i Pan-Europejska Regionalna Rada Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (PERC) z uwagą i z wielkim niepokojem obserwują obecną sytuację na Białorusi po ostatnich wyborach prezydenckich. EKZZ i PERC domagają się natychmiastowego uwolnienia związkowców zatrzymanych za udział w pokojowych protestach przeciwko sfałszowanym wyborom, zwłaszcza byłego przewodniczącego Białoruskiego Niezależnego Związku Zawodowego Nikołaja Zimina i prezesa Niezależnego Związku Zawodowego Górników Maksyma Serdy.

EKZZ i PERC potępiają:

Nieprawidłowe przeprowadzenie wyborów; główni kandydaci opozycji byli prześladowani i nie mogli konkurować, a dyktator Aleksander Łukaszenko - u władzy od 1994 roku - został ogłoszony zwycięzcą pomimo wyraźnych dowodów, że większość ludności głosowała przeciwko niemu.

Użycie siły w celu stłumienia niezadowolenia ludzi, a także wobec pokojowych demonstrantów w całym kraju, w tym aresztowania i przetrzymywanie obywateli.

Tłumienia internetu i mediów, blokady dróg, zatrzymania i zastraszanie dziennikarzy w celu zatrzymania przepływu informacji o sytuacji w kraju oraz zapobieżenia publicznej dyskusji i wszelkiej zbiorowej reakcji na oszustwa wyborcze.

Prześladowania pracowników, którzy na znak protestu korzystają ze swojego prawa do zawieszenia pracy.

EKZZ i PERC wzywają białoruskie władze do:

Natychmiastowego zaprzestania przemocy, uwolnienia wszystkich aresztowanych i uwięzionych demonstrantów i postawienia przed sądem wszystkich urzędników odpowiedzialnych za nadmierne użycie siły wobec pokojowych demonstrantów.

Zaangażowanie się w dialog z opozycją w celu rozpoczęcia nowego procesu wyborczego pod nadzorem Komitetu Wyborczego, któremu mogą zaufać wszystkie strony, w tym obserwatorzy międzynarodowi.

Zagwarantowania, że połączenia internetowe zostaną szybko przywrócone, drogi odblokowane, a dziennikarze będą mogli swobodnie wykonywać swoją pracę, aby informować ludność o sytuacji w kraju i poza nim.

Europejski ruch związkowy wspólnie apeluje do Unii Europejskiej o zwołanie pilnego szczytu UE w celu oceny działań białoruskich władz i przeglądu stosunków UE z Białorusią. Obejmuje to przywrócenie proporcjonalnych sankcji za oszustwa i przemoc wyborczą, a także ponowne rozważenie współpracy z tym krajem w ramach Partnerstwa Wschodniego. Należy również pilnie zająć się wzmocnieniem wsparcia dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego - w tym niezależnych związków zawodowych - oraz zaprzestaniem wszelkiego wsparcia finansowego UE dla rządu i projektów kontrolowanych przez państwo - w tym za pośrednictwem wielostronnych banków rozwoju.

EKZZ i PERC wspierają:

  • Białorusinów, którzy jasno wyrazili swój wybór i chęć zmiany politycznej.
  • Niezależne związki na Białorusi, największy demokratyczny i niezależny ruch społeczeństwa obywatelskiego.
  • Działaczy związanych z pracą, społeczeństwem obywatelskim i prawami człowieka, którzy przyłączyli się do protestów przeciwko przejęciu państwa, oszustwom i tłumieniu wolności przez reżim.

„Europejski ruch związkowy nie miał złudzeń co do charakteru białoruskiego reżimu. Podczas gdy uwolnienie więźniów politycznych wystarczyło niektórym urzędnikom UE, aby zmienić nową stronę w stosunkach z Białorusią, było jasne, że reżim nie był i nie jest otwarty na żadne rzeczywiste zmiany. Nadal tłumi instytucje demokratyczne, niezależne społeczeństwo obywatelskie i ruch związkowy oraz łamie podstawowe prawa i wolności swoich obywateli. Niedawna kampania wyborcza i następująca po niej nowa fala represji wyraźnie to pokazały. Popieramy postulaty Białorusinów, niezależnych białoruskich związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego. Doceniamy ostatnie deklaracje Wysokiego Przedstawiciela UE. Wzywamy jednak Unię Europejską do zdecydowanej i jednoznacznej reakcji oraz do ponownej oceny stosunków z Białorusią, zgodnie z wartościami i zasadami UE. Jesteśmy w kontakcie z naszymi braćmi i siostrami z Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych i wyrażamy naszą solidarność z ich wieloletnią walką o poszanowanie praw pracowników oraz praw i wolności związkowej w kraju ”- powiedział Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ i PERC.