W dniu 16 Marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jednym z punktów obrad było przedstawienie stanowiska dotyczącego dokumentu konsultacyjnego Komisji Europejskiej rozpoczynającego pierwszą fazę konsultacji z partnerami społecznymi w sprawie ewentualnych działań mających na celu sprostanie wyzwaniom związanym z warunkami pracy na platformach. Pierwsza faza konsultacji ma na celu zebranie opinii i uwag partnerów społecznych odnoszących się do danego dokumentu. Pomimo iż nie jest to jeszcze proces ustawodawczy,  stanowi wyraźny sygnał  zainteresowania ze strony Unii Europejskiej. OPZZ w swoich postulatach wielokrotnie podkreśla niezbędność regulacji pracy platformowej. Do chwili obecnej pracownicy wykonujący pracę za pośrednictwem platform cyfrowych nie są objęci przepisami prawa pracy, w tym układów zbiorowych, ubezpieczenia, urlopu, szkoleń itd.

W swoim stanowisku Prezydium OPZZ zwraca szczególną uwagę na to, że praca platformowa jest zatrudnieniem, które powinno podlegać tym samym regulacjom i obowiązkom jak praca wykonywana na podstawie umowy o pracę. Pracownik platformy powinien być traktowany jak pracownik w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zwraca również uwagę, że system zabezpieczenia społecznego powinien traktować pracowników platform w ten sam sposób jak pozostałych pracowników. Prezydium OPZZ zwraca także uwagę na potrzebę debaty publicznej dotyczącej zarządzania algorytmicznego, kwestie związane z zastosowaniem przepisów RODO oraz apeluje, aby zobowiązać pracodawców do przeciwdziałania zagrożeniom fizycznym, psychicznym i psychospołecznym. W stanowisku tym poruszone są także kwestie związane s zawieraniem układów zbiorowych i dialogu społecznego. Na koniec warto zauważyć iż wszystkie kwestie poruszone w dokumencie zostały powiązane z prawami człowieka w tym ze wdrażaniem Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

Stanowisko do pobrania