W dniu 31 marca 2021 r. Rada OPZZ przyjęła stanowisko dotyczące przedstawionego przez Komisję Europejską komunikatu dotyczącego planu działania w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (EFPS).

EFPS to zbiór 20 podstawowych zasad uporządkowanych według trzech następujących kategorii:

•            równe szanse i dostęp do zatrudnienia

•            uczciwe warunki pracy

•            ochrona socjalna i integracja społeczna.

Ważne jest aby filar nie był tylko powiązany tylko ze strategiami programami i wytycznymi, ale stał się sam w sobie motorem na rzecz zmian w kierunku bardziej socjalnej Europy.

W ostatnim czasie zauważalne wspólne działania pomiędzy portugalską prezydencją  i Komisją Europejską na rzecz  gospodarczego i społecznego wymiaru  Unii Europejskiej (UE), już teraz dały pozytywne efekty  w kierunku jego wdrażania (między innymi w postaci dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE,  lub tzw. dyrektywy o transparentności płac kobiet i mężczyzn).

OPZZ od samego początku silnie zaangażowało się w proces promocji filaru i działa na rzecz jego przyjęcia, uważając  iż jest on ważnym punktem odniesienia dla instytucji Europejskich, Rządów państw członkowskich UE i partnerów społecznych na rzecz tego, na co OPZZ bardzo silnie zwraca uwagę w swojej polityce europejskiej, czyli zapewnienia społecznego wymiaru Europy.

W swoim stanowisku Rada OPZZ  z zadowoleniem odniosła się do komunikatu Komisji  Europejskiej co do celów,  planów inicjatyw legislacyjnych w ramach innych obszarów ,dostrzeżenia roli partnerów społecznych oraz potrzeby zapobiegania spadkowi ich członkostwa. Rada OPZZ zaapelowała  również do liderów państw członkowskich UE, w tym do rządu polskiego, instytucji europejskich, wszystkich partnerów społecznych i innych kluczowych interesariuszy na poziomie europejskim do jego przyjęcia na Szczycie Społecznym planowanym w dn. 7-8 maja 2021 r. w portugalskim  Porto.

Stanowisko do pobrania tutaj