W Maladze odbyła się konferencja podsumowująca odbyte spotkania krajowe w ramach projektu: „ODWAGA - Zachęcanie pracowników do zaangażowania w podejmowanie decyzji”.  OPZZ jest w tym projekcie parterem, zaś Beneficjentem programu jest włoski związek z branży transportowej Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti – FAST, który należy do centrali związkowej CONFSAL.

W Konferencji ze strony OPZZ uczestniczyli- Piotr Kursatzky oraz Zygmunt Mierzejewski. Uczestniczyły również delegacje z Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Macedonii i Litwy.

Otwierając spotkanie lider przedstawił dotychczasowe osiągnięcia w realizacji projektu oraz wyraził nadzieję ,że obecne spotkaniezaowocuje wypracowaniem najlepszych rozwiązań dotyczących podejmowaniu decyzji przez pracowników w miejscu pracy. Liczymy na przedstawienie dobrych praktyk, które zostały zrealizowane w waszych krajach.

ZM przygotował prezentację w której przedstawił obowiązujące normy prawne dotyczące partycypacji pracowniczej oraz omawiając każdy element przybliżył wnioski i rekomendacje zgłoszone podczas Konferencji 28.03 oraz zbierane przez wyspecjalizowane wydziały prawno-eksperckie OPZZ.

Partycypacja pracownicza:

  • związki zawodowe

wzrost autorytetu i skuteczności związków zawodowych w Polsce nie przekłada się na wzrost uzwiązkowienia,

utrzymuje się duże rozdrobnienie związków zawodowych (potrzeba działań związkowych ale i zmiany prawa),

poszukiwanie nowych form kontaktu z pracownikami,

ograniczenie niepracowniczych form zatrudnienia,

rozwój współpracy międzynarodowej związków zawodowych,

  • rady pracowników

Na około 19 tysięcy przedsiębiorstw, w których mogą działać rady pracowników działa ok. 3500 i jest to tendencja malejąca,

Konkurencja ze związkami zawodowymi,

Rozgrywanie Rad pracowników przez pracodawców,

Ograniczenia w przekazywaniu informacji,

Słabe rozwiązania prawne,

  • przedstawiciele pracowników

Brak dobrych unormowań prawnych,

Niechęć pracodawców do negocjacji,

Nakazowy tryb działania pracodawców,

Niechęć pracodawców do związków zawodowych,

Brak podstawowych zasad dialogu społecznego,

  • SIP

Próby wymuszania określonych działań na SIP,

Brak efektywnego systemu szkoleń,

Zachowawcza rola PIP,

  • komisja socjalna
  • komisja pojednawcza
  • europejskie rady zakładowe

ERZ są formą reprezentacji pracowniczej wielonarodowych załóg na szczeblu przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym,

UE: niezbędny instrument do wzmocnienia dialogu społecznego ponieważ wprowadza systemy kontaktów i wzajemnej wymiany myśli, które mogą propagować w państwach członkowskich kulturę dialogu społecznego,

ERZ ma prawo do informacji oraz konsultacji w sprawach dotyczących m.in. sytuacji w dziedzinie zatrudnienia, wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych, wprowadzenia nowych metod pracy lub nowych procesów produkcyjnych, zmiany lokalizacji przedsiębiorstwa lub zakładu pracy, łączenia lub podziału przedsiębiorstwa lub zakładu pracy, ograniczenia rozmiarów lub zaprzestania działalności przedsiębiorstwa lub zakładu pracy, zwolnień grupowych.

  • przedstawiciele pracowników w radach nadzorczych i zarządach firm

Przede wszystkim o tej formie partycypacji jest mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji.

Na „pracowniczych" członkach rady nadzorczej spoczywa szczególny obowiązek poszukiwania rozwiązań, które godziłyby interes akcjonariuszy i spółki z interesem pracowników.

Zasiadanie w radzie nadzorczej związane jest również z dostępem do ważnych informacji związanych z działalnością firmy – pojawiają się opinie, że takie osoby są „oczami i uszami” związku zawodowego.

Często organizacje związkowe zgłaszają problem „alienacji” osoby wybranej do rady nadzorczej czy zarządu, niespecjalnie wykonującej rolę i zadania oczekiwane przez związkowców. 


Podsumowując ZM nawiązał do wcześniejszych uwag strony włoskiej na temat Spółek pracowniczych. Temat jest bardzo obszerny mamy wiele doświadczeń w tej materii, wiele dobrych praktyk i dużo trudności w traktowaniu tych podmiotów tak jak inne firmy na rynku.

Odnośnie roli związków zawodowych w dialogu społecznym to przypomniał o 30 letniej walce związków zawodowych o stworzenie dobrego prawa w tym zakresie, omówił osiągnięcia i porażki.

Koledzy z Litwy wiele czasu poświęcili na omówieni narastających trudności w spełnianiu ustawowej roli związków zawodowych w tym kraju, dużej emigracji , spadającej liczebności oraz niewystarczającym dialogiem na poziomie kraju.

Delegacja z Macedonii przedstawiła wnioski dotyczące konieczności rozwoju dialogu społecznego i korzyści z tym związane.

Koledzy z Rumunii dużo uwagi poświęcili udziałom w firmach ,które posiadają członkowie związku. Są to wirtualni udziałowcy. Wyszliśmy z inicjatywą, że w dobie postępującej robotyzacji pracownicy powinni krócej pracować za te same wynagrodzenie, wtedy nie będzie bezrobocia.

ZM podkreślił ,że OPZZ od lat domaga się skrócenia czas pracy w naszym kraju. Program rządowy zakłada innowacyjną gospodarkę a to wiąże się z innym podejściem do osób pracujących.

Dalej w tarcie dyskusji ZM sprostował informację, że w Polsce nie ma imigrantów. W przeciągu ostatnich lat do nas przyjechało ponad 2 miliony emigrantów z Ukrainy i Białorusi.

Odnośnie rozwoju dialogu społecznego to trzeba walczyć o lesze zapisy w dyrektywach unijnych oraz o wpisanie od programów krajowych środków na ten cel tak jak to zrobiliśmy w Polsce w programie 2007-2013.

ZM