Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, wystosował apel Dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Guy Ryder. W Manifeście  jest przedstawiony  ogromny wpływ COVID-19 na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników odnosząc się do pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, których charakter pracy naraża na większe ryzyko.  Podkreśla również, że niektóre środki podjęte w celu ograniczenia pandemii stworzyły nowe zagrożenia (na które zwraca uwagę również Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), jak jednoczesny  wzrost liczby problemów związanych ze zdrowiem psychicznym i psychospołecznym, zagrożeń ergonomicznych i chemicznych, a także opóźnień w leczeniu innych poważnych schorzeń. Od samego początku rządy, przedsiębiorstwa i pracownicy szybko reagowali na kryzys, stosując środki mające na celu zaradzenie infekcjom w miejscu pracy i innym zagrożeniom. MOP przypomina, dlaczego musimy mieć silne bezpieczeństwo pracy i systemy opieki zdrowotnej i dlaczego muszą być odpowiednio zintegrowane z międzynarodowymi reakcjami kryzysowymi.

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych odniosła się do MOP jako tej organizacji, która  musi nadać bezpieczeństwu i higienie pracy status prawa podstawowego, obok istniejących już praw podstawowych: wolności zrzeszania się, rokowań zbiorowych oraz ochrony przed dyskryminacją, pracą przymusową i pracą dzieci. Przełomowa decyzja Rady Administracyjnej MOP z marca oznacza, że powinno to nastąpić na konferencji MOP w czerwcu 2022 roku. Sharan Burrow, Sekretarz generalnej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych , powiedziała, że: "Jest to kwestia najwyższej wagi, a jej rozwiązanie zajęło już zbyt wiele czasu. Słabe zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy kosztuje około 2,78 miliona istnień ludzkich każdego roku. Jednocześnie  COVID-19 musi zostać sklasyfikowany jako choroba zawodowa. Zapewniłoby to zwiększoną ochronę pracowników i umożliwiło dostęp do funduszy odszkodowawczych dla rodzin pracowników, którzy umrą lub zostaną zarażeni wirusem Covid-19 w miejscu pracy. W ubiegłym roku światowe związki zawodowe wezwały MOP do uznania Covid-19 za chorobę zawodową.

Przemówienie Dyrektora generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy można znaleźć pod tym linkiem

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

OPZZ o zagrożeniach społecznych:

https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/zagrozenia-psychospoleczne-zwiazane-z-praca-w-czasie-pandemii

przemówienie Sekretarz generalnej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych można znaleźć pod tym linkiem

https://spark.adobe.com/page/UNQt3xdrklyXL/


MCh