Posiedzenie plenarne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES)


Podczas lutowego posiedzenia EKES-w którym z ramienia OPZZ-u zasiadają Adam Rogalewski, Sławomir Broniarz i Dariusz Potyrała- przyjęto bardzo ważną opinię dotyczące europejskiego dochodu minimalnego (SOC/584). Opinia została przygotowana przez byłego prezydenta EKES z ramienia związków zawodowych Georga Dasisa. Wzywa ona Komisję Europejską do przygotowania dyrektywy dotyczącej ustalenie dochodu minimalnego w Europie. Dochodu minimalnego- który, w swoim celu wyeliminowałby ubóstwo pracujących. Dochód minimalny nawiązuje również do zasad Europejskiego Filaru Spraw Socjalnych.W opinii czytamy m.in.

"Wprowadzenie wiążących ram europejskich dotyczących godziwego dochodu minimalnego w Europie pozwalającego upowszechnić i wesprzeć systemy dochodu minimalnego w państwach członkowskich i nadać im godny (odpowiedni) charakter stanowiłoby zatem pierwszą ważną odpowiedź europejską na ten poważny i trwały problem, jakim jest ubóstwo w Europie. […]Mogłoby to przyjąć formę dyrektywy określającej ramy odniesienia dla ustanowienia odpowiedniego dochodu minimalnego, dostosowane do poziomu i sposobu życia w każdym z państw oraz uwzględniające redystrybucję społeczną, opodatkowanie i standard życia w odniesieniu do budżetu referencyjnego, których metodologia zostałaby określona na poziomie europejskim. Ustanowienie godziwego minimalnego dochodu gwarantowanego przez UE jest kwestią o dużym znaczeniu politycznym. Pomimo tego, że TUE, TFUE, Wspólnotowa karta socjalnych praw podstawowych pracowników z 1989 r., Karta praw podstawowych z 2000 r. oraz Europejski filar praw socjalnych uzasadniają działania na poziomie europejskim w tej dziedzinie, miały miejsce debaty nad kwestią istnienia podstawy prawnej dla przepisów europejskich dotyczących dochodu minimalnego."

Tekst opinii dostępny jest na stronie komitetu.

W kolejnym dniu posiedzenia, członkowie spotkali się z przewodniczącym KE Jeanem Claud Junkerem.

Na zaproszenie grupy pracowników w drugim dniu posiedzenia wziął udział dr Czarzasty ze Szkoły Głównej Handlowej.

Miło nam również poinformować, że kolega Adam został nominowany przez komitet sprawozdawcą opinii dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Opinia będzie przygotowywana z inicjatywy prezydencji fińskiej EU.

Adam Rogalewski