12 kwietnia bieżącego roku w Brukseli odbyło się posiedzenie rozszerzonego Komitetu Sterującego (Prezydium) Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), na którym OPZZ reprezentowali Jan Guz i Adam Rogalewski.

Liderzy europejskich związków zajęli się między innymi tematyką potrzeby konwergencji wynagrodzeń pomiędzy wschodnią a zachodnią Europą, przyszłością europejskiego ruchu związkowego, jak również ostatnimi inicjatywami Komisji Europejskiej dotyczącej wprowadzenia w życie zasad Europejskiego Filaru Praw Społecznych.

Jan Guz zabierając głos podczas dyskusji nad projektem Ogólnoeuropejskiego Sojuszu Na Rzecz Konwergencji wynagrodzeń w Europie podkreślił szczególną rolę i wagę tego sojuszu dla takich krajów jak Polska. Według danych Eurostatu z 2016, polscy pracownicy należą do najdłuższej pracujących w Europie (średnio 40.7 godzin tygodniowo). Wyprzedzają nas pod tym względem tylko Bułgarzy (40.8 godzin) i Grecy (42.3 godzin tygodniowo). Jesteśmy ósmym krajem w Europie pod względem ilości osób, które pomimo wykonywania pracy żyją w ubóstwie (in work – poverty). Pomimo wzrastających w ostatnim czasie wynagrodzeń ciągle nie odpowiadają one wzrostowi PKB.

We wstępnej propozycji Sojuszu Na Rzecz Konwergencji Płac czytamy m.in.: „Lepsze perspektywy gospodarcze otwierają szansę na ponowne zrównoważenie konwergencji gospodarczej i społecznej. Łączymy nasze wysiłki zmierzające do zwiększenia uczciwej i przejrzystej konkurencji na rynkach produktowych oraz poprawy otoczenia biznesowego w celu faworyzowania sektorów i modeli biznesowych, które z większym prawdopodobieństwem generują jakość, innowacje i konkurencyjność, jednocześnie tworząc wysokiej jakości miejsca pracy i pozytywny wpływ społeczny.”

Najważniejszym środkiem do zapewnienia harmonizacji wynagrodzeń powinno być promowanie negocjacji zbiorowych, również w przedsiębiorstwach międzynarodowych, oraz zwiększenie roli i wsparcia (także finansowego) dla partnerów społecznych.

Jan Guz popierając ten projekt podkreślił potrzebę wprowadzenie Europejskiej Płacy Minimalnej, która powinna doprowadzić nie tylko do przyśpieszenia harmonizacji i wzrostu wynagrodzeń w Europie, ale także zapobiec dumpingowi społecznemu.

Do uczestnictwa w sojuszu na rzecz konwergencji płac zaproszeni są partnerzy społeczni, kraje członkowskie jak również instytucje europejskie. Na chwilę obecną gotowość poparcia tej inicjatywy wyraził rząd Bułgarii.

Dokument będzie przedmiotem obrad kolejnych posiedzeń EKZZ i jego ostateczne przyjęcie przez europejskich liderów związkowych planowane jest na czerwiec podczas konferencji o harmonizacji płac w Bułgarii.

Podczas obrad, EKZZ przyjął stanowiska w sprawie następujących dokumentów Komisji Europejskiej: monitorowania wprowadzenia w życie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, propozycji powołania Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz rekomendacji dotyczących dostępu pracowników i osób samozatrudnionych do ochrony socjalnej. Indywidualne stanowiska OPZZ w tych sprawach, przesłane rządowi polskiemu, dostępne są na naszej stronie internetowej.

Adam Rogalewski