W dniach od 22 do 23 października 2019 odbyło sięw Brukseli posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ). OPZZ po raz pierwszy reprezentował przewodniczący Andrzej Radzikowski oraz dyrektor wydziału międzynarodowego Adam Rogalewski.

Liderzy związkowi z uznaniem powitali przewodniczącego Radzikowskiego, gratulując mu wyboru na tą funkcję oraz życząc sukcesów w dalszej pracy i działaniach OPZZ na arenie Europejskiej.

Luka Visentini, sekretarz generalny EKZZ podczas spotkania dwustronnego z delegacją OPZZ podkreślił jak ważną rolę odegrał i odgrywa nasz związek na arenie europejskiej, będącym jednym z najaktywniejszych związków w EKZZ-cie z Europy Środkowo – Wschodniej. Przypomniał działania ś.p Jana Guza i jego sukcesy w skutecznym reprezentowaniu programu OPZZ w Europie. Zwrócił również uwagę na potrzebę jeszcze aktywniejszej roli naszej organizacji w związku z propozycjami nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli van der Leyen dotyczącymi mi.in wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej czy też postulatami EKZZ dotyczącymi promowania układów zbiorowych pracy oraz innych działań mających na celu wzmocnienie wymiaru socjalnego Europy dotyczących między innymi zabezpieczenia społecznego.

Jednym z najważniejszych dokumentów będącym przedmiotem debaty z punktu widzenia polskich pracowników była rezolucja w sprawie dyrektywy ramowej o europejskiej płacy minimalnej oraz układach zbiorowych pracy. Przewodniczący Radzikowski w swoim wystąpieniu m.in. podkreślił pilną potrzebę wprowadzenia takiej dyrektywy, która służyłaby zrównaniu wynagrodzeń pomiędzy starymi a nowymi krajami członkowskim oraz wzmocniłaby potencjał negocjacyjny związków zawodowych i pracodawców z Europy Centralnej dając im możliwości prawne i finansowe do zawierania układów zbiorowych pracy, szczególnie jeśli chodzi o branżowe układy zbiorowe. Według propozycji EKZZ płaca minimalna powinna wynosić 60 procent płacy średniej lub medianej a objęcie układami zbiorowymi pracy w poszczególnych branżach nie powinni być mniejsze niż 60 procent osób zatrudnionych. Dla przypomnienie OPZZ wspólnie ze związkami włoskimi zainicjowały postulat wprowadzenia płacy minimalnej. Na prośbę związków zawodowych z krajów skandynawskich,dalsza debata i głosowanie nad rezolucją w tej kwestii została przeniesiona na grudniowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego.

Liderzy związkowi debatowali również i przyjęli następujące stanowiska i rezolucje:

  • Stanowisko w sprawie nowej strategii UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Stanowisko na rzecz wzrostu i postępu społecznego (pakiet konsultacyjny dla związków zawodowych w sprawie Semestru 2020);
  • Rezolucja w sprawie dyrektywy w sprawie transparentności wynagrodzeń ze względu na płeć
  • Stanowisko w sprawie proponowanego Europejskiego Zielonego Układu
  • Plan Działania związku zawodowego mający na celu wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

Delagacja OPZZ-u aktywnie uczestniczyła w debacie nad wszystkimi dokumentami, przedstawiając nasze stanowiska czy opinie. W temacie dotyczącym polityki klimatycznej (zielony układ) Adam Rogalewski zwrócił m.in. uwagę na potrzebę brania pod uwagę tak zwanego śladu węglowego w polityce energetycznej i handlowej UE, ochronie polskiego przemysłu metalurgicznego oraz o istotnym aspekcie socjalnym w dyskusji nad polityką klimatyczną. Wszystkie wyżej wymienione stanowiska i rezulucje zostały poparte przez OPZZ.

Po zakończeniu posiedzenia komitetu przewodniczący Radzikowski spotkał się z prezydentem grupy drugiej w Europejskim Komitecie Ekonomiczno- Społecznym (EKES), Oliverem Roepke (na zdjęciu). Dyskusja dotyczyła m.in potrzeby wzmocnienia reprezentacji pracowniczej z Europy Środkowo- Wschodniej w UE i roli ją EKES może w tym odegrać. Oliver, będący również przedstawicielem Austryjackiej Konfederacji Związków Zawodowych OEGB zapewnił również o przewodniczącego Radzikowskiego o poparciu swojego związku dla wprowadzenia dyrektywy ramowej o europejskiej płacy minimalnej oraz negocjacjach zbiorowych.

Przygotował dr Adam Rogalewski, dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ