Grudniowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych

18 i 19 grudnia 2018 odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ). OPZZ reprezentował Adam Rogalewski p.o dyrektora wydziału międzynarodowego, który jest także zastępcą Jana Guz w komitecie.

Tematyka obrad dotyczyła m.in. przyszłego Kongresu EKZZ (w dniach od 21 do 24 maja 2019) jak również innych istotnych spraw bieżących: rezolucji na temat dokończenia Unii Gospodarczo- Walutowej, Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego oraz rezolucji z zakresu BHP dotyczącejwysokich temperatur w pracy.

Na szczególną uwagę zasługuje debata dotycząca wzmocnienia rokowań zbiorowych w tym układów zbiorowych pracy w międzynarodowych firmach (Transantional Company Agreements). Na arenie europejskiej nie ma ściśle określonej definicji takiego układu – układu, który byłby podpisany przez związki zawodowe z międzynarodowymi koncernami.Nie ma również reguł, kto może reprezentować interesy pracowników. Często zdarza się, że takie porozumienia zbiorowe są zawierane przez zależne do pracodawcy związki zawodowe (tak zwane żółte związki) lub inne równie zależne organizacje pracowników. Często – jak pokazuje baza danych Komisji Europejskiej, w której zarejestrowanych jest 300 układów- takie porozumienia nie mają nawet określonej formy i niektóre z nich mają formę protokołu ustaleń. Z punktu widzenia OPZZ i NSZZ Solidarność konieczne jest wprowadzenie europejskich norm prawnych, które eliminowałby nieprawidłowości związane z ich zawieraniem, jak również wspierałby niezależne związki zawodowe do ich negocjowania. Dlatego OPZZ, NSZZ Solidarność jak również CMKOS (centrala związkowa z Czech) wystosowały wspólne stanowisko, popierające tą inicjatywę.Związki zawodowe z krajów Skandynawskich, jak również związki holenderskie wyrażają swoje obawy co do tworzenia przepisów prawnych, które ich zdaniem podważałby autonomię partnerów społecznych.

EKZZ zajął się również wyborami Parlamentu Europejskiego, które będą kluczowe dla przyszłości Europy. Jeśli partie populistyczne uzyskają większość będzie to koniec zjednoczonej Europy. To znaczy koniec europejskiego dialogu socjalnego i koniec pieniędzy z UE. OPZZ wspólnie z EKZZ -em będzie aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej (zachęcając do udziału w wyborach) wspierając partie polityczne popierające nasze postulaty. Podczas debaty głos zabrał Adam Rogalewski orazprzewodniczący czeskich związków CMKOS Josef Středula (na zdjęciu) który zaprezentował projekt wspólnych materiałów informacyjnychOPZZ i CMKOS.

Uczestnicy obrad spotkali się z prezydentem Europejskiej Partii Ludowej- na liczniejszej partii W Europarlamencie, do której należą Europosłowie Platformy Obywatelskiej - Josephem Daulem. W dyskusji podkreślona została problematyka socjalna w tym dalsze działania na rzecz wprowadzenia w życie zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz inicjatyw prawodawczych związanymi z nim na arenie europejskiej. Jak również kwestia przynależności rządzącej Węgrami Partii Fidesz.

Adam Rogalewski

p.o dyrektora wydziału międzynarodowego