Parlament Europejski uchwalił długo oczekiwaną rewizję dyrektywy o pracownikach delegowanych wprowadzając zasadę „równa płaca, za taką sama pracę w tym samym miejscu”. To ogromny sukces europejskich i polskich związków zawodowych, które pomimo wielu przeciwności, przyczyniły się do skutecznego przeprowadzenia rewizji dyrektywy.


OPZZ w Europie


11 kwietnia w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ).

Komitet zajął się przygotowaniem projektu sojuszu na rzecz konwergencji wynagrodzeń. Sojusz skierowany jest do instytucji europejskich, rządów oraz partnerów społecznych a w szczególności do pracodawców. We wstępnym tekście dokumentu czytamy m.in.:

- Płace w Europie muszą rosnąć, aby nadrobić zaległości w zakresie wydajności i jednocześnie zapewnić równe wynagrodzenie za taką samą pracę. Dotyczy to szczególnie pracowników zatrudnionych na niepewnych kontraktach, pracowników niestandardowych i pracujących na własny rachunek. Płace kobiet w Europie muszą wzrosnąć, aby zlikwidować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Zapobieganie dyskryminacji płacowej spowoduje, że systemy ochrony socjalnej będą bardziej zrównoważone. […]

- Lepsze perspektywy gospodarcze otwierają szansę na ponowne zrównoważenie konwergencji gospodarczej i społecznej. Łączymy nasze wysiłki zmierzające do zwiększenia uczciwej i przejrzystej konkurencji na rynkach produktowych oraz poprawy otoczenia biznesowego w celu faworyzowania sektorów i modeli biznesowych, które z większym prawdopodobieństwem generują jakość, innowacje i konkurencyjność, jednocześnie tworząc wysokiej jakości miejsca pracy i pozytywny wpływ społeczny. W ten sposób UE wykorzysta większą produktywność i wyższy potencjalny wzrost, aby osiągnąć średniookresową konwergencję warunków pracy i życia.

OPZZ wysłał list do premiera RP z prośbą o poparcie i przyłączenie się do sojuszu. W posiedzeniu Komitetu Sterującego z ramienia OPZZ uczestniczyli Jan Guz i Adam Rogalewski.

***

Maj i kwiecień to czas kongresów europejskich central związkowych

Przedstawiciele OPZZ uczestniczyli w kongresach czeskich (CMKOS), niemieckich (DGB) i belgijskich (FGTB) związków zawodowych. Czescy i niemieccy koledzy wybrali na kolejną kadencję dotychczasowych przewodniczących.

***

OPZZ jako jedyna organizacja z Polski poparła apel na rzecz większego uczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Apel został podpisany przez najważniejszych lewicowych polityków, dziennikarzy i naukowców w tym Thomasa Piketty. W tekście apelu czytamy m.in.:

- Za rok czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. Czas rozpocząć debatę. Głęboko wierzymy w konieczność podjęcia reform:

• Wybór realnej gospodarki.

Konieczne jest nałożenie restrykcji na spółki typu shell i zakaz transferu siedziby: firmy powinny być zarejestrowane tylko w krajach, w których prowadzą rzeczywistą działalność. Należy również wprowadzić zasady zapobiegające omijaniu przez firmy płacenia podatków oraz działania na rzecz zharmonizowana podstawy opodatkowania wraz z polityką zerowej tolerancji dla wszystkich rajów podatkowych.

• Utworzenie niezależnego organu zajmującego się kwestią mobilności pracowników i zapewnienie mu odpowiednich kadr i środków.

Organ taki powinien być wyposażony w skuteczne uprawnienia do koordynowania, proponowania i egzekwowania przepisów chroniących pracowników w UE.

• Wzmocnienie partycypacji pracowników w firmach.

Pracownicy powinni mieć prawo do wyboru swoich przedstawicieli do rad nadzorczych, jak ma to miejsce w 18 z 28 państw członkowskich i 44% największych firm. Prawa związków zawodowych i zasad partycypacji pracowników powinny być wdrażane także w krajach integrujących się z UE. […]

Reformy, których się domagamy nie są wyczerpujące, ale pokazują kierunek, w którym chcemy zmierzać: pracownicy UE nie mogą już dłużej pozostawać poza strukturami UE. Tak ważne reformy, jak tworzenie fundamentów nowych praw i obowiązków dla firm - przygotują plany nowego modelu europejskiego, zdolnego zjednoczyć rozdrobnione polityki państw i odróżnienia ich od anglosaskich i azjatyckich wersji kapitalizmu.

Nowy model europejski opiera się na dziedzictwie humanizmu i musi stać się nową siłą globalizacji.

Nadszedł czas na zmiany!

Tekst apelu został opublikowany 11 maja we francuskiej gazecie Le Mond.

Pełny tekst dostępny jest na stronie: http://www.european-appeal.org/

***

Na posiedzeniu związków zawodowych grupy wyszehradzkiej w dniach 10 do 11 maja br. w Budapeszcie OPZZ reprezentował Jan Guz i Piotr Ostrowski.

Uczestnicy przyjęli wspólne stanowisko. W treści, z inicjatywy OPZZ, znalazł się zapis dotyczący europejskiej płacy minimalnej od dawna postulowanej przez polską centralę zwiazkową:

- Związki zawodowe rozważają ustanowienie instrumentu europejskiej płacy minimalnej, który może prowadzić do konwergencji podwyżek płac oraz może pomóc w walce z biedą i dumpingiem socjalnym.

Pełny tekst stanowiska dostępny jest na stronie: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/swiat/w-budapes....

***

Europejski wymiar kongresu OPZZ.

Na kongresie OPZZ obecnych było przeszło 40 gości zagranicznych, w tym sekretarz generalny EKZZ - Luca Visentini. Obecni byli także przewodniczący słowackiej i czeskiej konfederacji związków zawodowych, wiceprzewodniczący azerbejdżańskich i wietnamskich związków zawodowych oraz przedstawiciele władz europejskich i światowych organizacji związkowych. Obecność Luca Visentiniego na naszym kongresie jest podkreśleniem ważnej roli OPZZ na arenie europejskiej. W swoim wystąpieniu Visentini podziękował Janowi Guzowi za jego zaangażowanie w politykę europejską. Podkreślił ponadto, że EKZZ będzie działał na rzecz zabezpieczenia interesów polskich pracowników sektora górniczego przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z polityką klimatyczną UE.

***

Kongres przyjął program OPZZ na lata 2018- 2022, w którym znalazł się ważny zapis dotyczący aktywnego zaangażowania OPZZ w politykę europejską:

- Europejski Filar Praw Socjalnych, proklamowany przez instytucje europejskie w listopadzie 2017 r. dowodzi, że Unia Europejska odchodzi od kursu zorientowanego wyłącznie na efektywność rynków. Do głosu dochodzą promowane od dawna postulaty związków zawodowych zwracające uwagę na potrzebę wzmocnienia Europy socjalnej. Proklamacja Filaru pozwala zatem myśleć poważnie o podniesieniu kwestii praw społecznych i pracowniczych w Europie na zdecydowanie wyższy poziom i akt ten powinien być traktowany jako początek procesu społecznej konwergencji UE. W procesie tym nie może zabraknąć Polski. W tym sensie OPZZ będzie wywierało wpływ na politykę polskiego rządu, aby w jak największym stopniu była ona ukierunkowana na implementację w Polsce wszystkich zasad Filaru.

W szerszym kontekście zauważamy, że od 2008 roku Unia Europejska kierowała się głównie zarządzaniem kryzysowym. Powodowało to zwiększenie roli państw członkowskich przy jednoczesnym usuwaniu w cień dorobku Komisji Europejskiej. Nieustanne skupianie się na rozwiązywaniu bieżących problemów sprawiło z kolei, że Unia Europejska odsuwała się od obywateli. Wydaje się, że Unia Europejska etap ten pozostawiła za sobą. Europie pomaga także coraz lepsza sytuacja gospodarcza. Unia Europejska ponownie zaczyna postrzegać siebie samą za kluczowego aktora globalnego, który w najlepszy sposób będzie umiał sobie poradzić sobie z negatywnymi skutkami globalizacji i przywrócić obywatelom poczucie stabilizacji. Pomimo, że wprost i „z góry” nie zakłada się Unii „wielu prędkości”, to w debatach dopuszcza niejednorodny rozwój poszczególnych krajów członkowskich. To nie jest jednak dobra informacja dla polskich pracowników w sytuacji, gdy obecne działania rządu polskiego osłabiają pozycję Polski w Europie. To oznacza, że z punktu widzenia interesów Polski należy rozpocząć poważne dyskusje nad obecnością Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej (Strefa Euro). OPZZ weźmie aktywny udział w debatach na ten temat.

Warunki uczciwej konkurencji w zakresie działalności gospodarczej, a także sprawiedliwe zatrudnienie, dobre miejsca pracy i równe prawa dla pracowników są nie tylko niezbędne dla zapewnienia sprawiedliwości społecznej i społecznej gospodarki rynkowej, ale również warunkiem na rzecz sprawnej integracji społeczno-gospodarczej oraz spójności różnych regionów i krajów w UE. OPZZ odrzuca argument, że polscy pracownicy i polskie przedsiębiorstwa mogą być konkurencyjni jedynie dzięki niskim kosztom pracy, w tym niskim płacom. OPZZ popiera zatem zasadę równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu, która powinna odnosić się także do pracowników tego samego koncernu międzynarodowego.

Dla OPZZ niezwykle ważna jest harmonizacja „w górę” warunków płacowych, zatrudnienia i standardów socjalnych. OPZZ będzie aktywnie działało na arenie europejskiej w celu zrównania warunków pracy życia polskich pracowników z zachodnioeuropejskimi. We wszystkich krajach europejskich, w tym w Polsce, wynagrodzenie minimalne nie powinno być niższe niż 50% płacy średniej. Uważamy ponadto, że jeśli zależy nam na skuteczniej walce z dumpingiem socjalnym, musimy rozpocząć w Europie poważną dyskusję nad europejską płacą minimalną i europejskimi minimalnymi standardami socjalnymi.

***

29 maja 2018 została uchwalona rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Rewizja zawiera kompromis dotyczący wyłączenie z zakresu dyrektywy pracowników transportu. Pomimo tego nowy tekst dyrektywy zawiera wszystkie żądania związków zawodowych, dlatego możemy powiedzieć, że w tej sprawie odnieśliśmy ważne zwycięstwo. Przewodniczący Guz komentując uchwalenie rewizji powiedział:

Jest to historyczny dzień dla polskich pracowników delegowanych i polskich związków zawodowych. Pokazaliśmy naszą siłę i wspólnie z europejskimi partnerami udało nam się zagwarantować równe wynagrodzenia dla Polskich pracowników delegowanych. Jest to tym bardziej ważne wydarzenie dla OPZZ, ponieważ tydzień temu mieliśmy nasz kongres, na którym zasada „równa płaca za równą pracę” znalazła się jako jeden z postulatów naszego programu. Dzisiaj mogę powiedzieć, że w tej części udało nam się zrealizować nasze postulaty. Wyrażam nadzieje, że rewizja dyrektywy to pierwszy krok na drodze do zwiększenia wynagrodzenia naszych pracowników nie tylko za granicą, ale również w naszym kraju.

***

OPZZ wspólnie z EKZZ i europejską organizacją na rzecz praw pracowników nieudokumentowanych (tak zwanych nielegalnych) opublikował ulotkę o prawach pracowniczych pracowników nieudokumentowanych.

Ulotka dostępna jest na naszej stronie internetowej: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/swiat/wspolnie-...

***

OPZZ w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EKES)


W dniach od 14 do 15 marca, 17 do 19 kwietnia i 23 do 24 maja odbyły się plenarne posiedzenia EKES.

Sesja kwietniowa poświęcona była zmianom wynikającym z upływu połowy kadencji komitetu. Adam Rogalewski został członkiem grupy ds. współpracy UE- Chiny; Sławomir Broniarz przeniósł się z sekcji rynku wewnętrznego do sekcji zatrudnienia, spraw Społecznych i obywatelstwa.

Sesja majowa połączona była z jubileuszem 60- lecia istnienia EKES. Warto zaznaczyć, że EKES jako instytucja, jest starsza od Parlamentu Europejskiego.

Na szczególną uwagę z punktu widzenia OPZZ zasługują następujące opinie uchwalone w sesji marcowej:

  • Rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
  • Pakiet dotyczący podatku VAT (I)
  • Wsparcie reform strukturalnych w państwach członkowskich
  • Wytyczne dotyczące zatrudnienia
  • Koncepcja zrównoważonego rozwoju społecznego mająca na celu poprawę standardu życia, pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz zwiększenie pewności jutra obywateli w erze cyfrowej (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji bułgarskiej)
  • Przyszłość pracy – zdobywanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w celu zaspokojenia potrzeb przyszłego rynku pracy (opinia rozpoznawcza na wniosek prezydencji bułgarskiej)

Dwie ostatnie opinie zostały przygotowane przez koleżanki z włoskich związków zawodowych.

W posiedzeniu w sesji marcowej uczestniczyli: Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarza do spraw jednolitego rynku cyfrowego oraz Marcos Peni przewodniczącego hiszpańskiej Rady Społeczno-Gospodarczej.

W sesji kwietniowej uchwalonej przez EKES następujące opinie zasługują na szczególną uwagę:

  • Ramy jakości dla staży
  • Plan działania UE na lata 2017–2019 dotyczący wyeliminowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć
  • Pakiet dotyczący unii gospodarczej i walutowej
  • Finansowanie europejskiego filaru praw socjalnych (opinia z inicjatywy własnej)

Dwie pierwsze opinie zostały przygotowane przy aktywnym udziale Adam Rogalewskiego, który był członkiem odpowiednich grup analitycznych.

W sesji majowej najważniejszą opinią uchwaloną przez Komitet była opinia w sprawie dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy. Warto podkreślić, że Adam Rogalewski, uczestniczył w przygotowaniu tej opinii będąc członkiem grupy analitycznej, na której była ona dyskutowana. W posiedzeniu w sesji majowej uczestniczyli: Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów oraz Herman van Rompuy były przewodniczący Rady Europejskiej.

Wszystkie opinie, dostępne są w języku polskim na stronie internetowej Komitetu: www.eesc.europa.eu

***

Przedstawiciele OPZZ oprócz uczestnictwa w posiedzeniach Sekcji Relacji Międzynarodowych i Polityki Zewnętrznej UE i Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa uczestniczyli również w wielu ważnych i powiązanych z działaniami EKES spotkaniach.

Adam Rogalewski m. in prowadził dwie konferencje dotyczące opieki długoterminowej, które odbyły się w marcu w Berlinie i w maju w Rzymie, jak również uczestniczył w posiedzeniu przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego UE- Chiny w Warnie w Bułgarii.

Więcej informacji o tych konferencjach na stronie OPZZ: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/swiat

Adam Rogalewski

Wydział Międzynarodowy OPZZ

Członek EKES


Oficjalny Newsletter EKES, również w języku polskim, dostępny jest na stronie EKES: http://www.eesc.europa.eu/en/news-media/eesc-info

Poprzednie Newslettery przedstawicielstwa OPZZ w EKES: www.opzz.org.pl/web/ekes/home

(fot.pixabay.com)