Publikujemy petycję Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, podpisaną przez przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego.

Europejscy pracownicy mierzą się obecnie z negatywnymi skutkami społecznymi i gospodarczymi, jakie wywołała pandemia. Uzdrowienie tej sytuacji i sprawiedliwe zmiany można urzeczywistnić tylko razem, w sposób demokratyczny, z poszanowaniem zasady, że głos każdego pracownika się liczy i wszyscy są zaangażowani w funkcjonowanie zakładu pracy.

Demokracja w miejscu pracy jest niezbędna, aby procesy restrukturyzacji przebiegały w sposób społecznie odpowiedzialny, dostarczając dobrych rozwiązań dla każdego pracownika. Kryzys finansowy i pandemia pokazały, że przedsiębiorstwa, które w procesie zarządzania biorą pod uwagę zdanie pracowników, podejmują bardziej długoterminowe i zrównoważone decyzje, przynoszące korzyści społeczne i gospodarcze. Podobnie administracja i usługi publiczne odnoszą korzyści z zaangażowania pracowników w dostęp do jakości i odpowiedzialności za świadczone usługi.

Mimo to, osoby kierujące organizacjami zbyt często nie wywiązują się z obowiązku dotyczącego terminowego informowania i konsultowania się z przedstawicielami pracowników na temat planów, które wywrą wpływ na zatrudnienie, dochody i warunki pracy. Jednocześnie władze państwowe nie zapewniają skutecznego egzekwowania demokracji pracowniczej, ani w ramach instytucji publicznych, ani nie nakładają skutecznych i odstraszających sankcji. W jednym z najbardziej krytycznych momentów dla UE firmy, politycy i prawodawcy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność.

Wzywamy instytucje europejskie i rządy poszczególnych krajów do podjęcia działań już teraz, aby zapewnić poszanowanie praw pracowników do decydowania w procesach restrukturyzacji we wszystkich miejscach pracy!

Instytucje europejskie i rządy krajowe muszą podjąć konkretne i szybkie działania w celu zagwarantowania skutecznego egzekwowania praw pracowników do otrzymywania informacji, konsultacji i udziału w podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorstwa i administrację publiczną przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, które mogą mieć wpływ na zatrudnienie, dochody i warunki pracy.

Wzywamy Komisję Europejską do zwrócenia uwagi na tę kwestię rządom europejskim, do wszczęcia postępowania w razie uchybień państw członkowskich oraz do opublikowania Komunikatu, który będzie stanowić, że we wszystkich miejscach pracy powinna być zapewniona gwarancja przestrzegania praw pracowników do informacji i konsultacji.

Wzywamy rządy europejskie do podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia poszanowania praw pracowników do informacji i konsultacji w miejscu pracy, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, w celu zagwarantowania pracownikom i ich przedstawicielom dostępu do terminowych i skutecznych środków prawnych, a także odstraszających sankcji w przypadku naruszenia praw pracowników do informacji i konsultacji.

Wzywamy instytucje europejskie do rozpoczęcia zmiany nieodpowiednich i ograniczonych europejskich ram prawnych dotyczących demokracji w miejscu pracy. Wzywamy do rewizji dyrektywy ERZ i nowych horyzontalnych ram dotyczących informacji, konsultacji i udziału pracowników na poziomie zarządu w przypadku europejskich form przedsiębiorstw i przedsiębiorstw korzystających z instrumentów mobilności przedsiębiorstw. Porozumienie partnerów społecznych UE w sprawie prawa do informacji i konsultacji, w przypadku restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach i administracji centralnej, musi zostać wdrożone w drodze dyrektywy.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji przedstawiciele pracowników w każdym zakładzie pracy w całej Europie muszą mieć zapewnione:

• terminowy dostęp do ważnych i aktualnych informacji o wpływie kryzysu COVID na strategię firmy i wyniki gospodarcze, miejsca pracy i warunki pracy;

• wystarczający czas i zasoby, aby przeprowadzić dogłębną ocenę informacji dostarczonych przy wsparciu ekspertów w celu opracowania alternatyw dla działań negatywnych, takich jak zwolnienia lub zamknięcia.

• okazję do omówienia tych alternatyw z odpowiednimi decydentami, którzy muszą odnieść się do zaproponowanych alternatyw.

Nie ma czasu do stracenia, potrzebujemy pilnych działań, ponieważ masowe plany restrukturyzacji związane z COVID-19 są już realizowane. Podstawowe prawo pracowników do decydowania w miejscu pracy musi być teraz egzekwowane skuteczniej, niż kiedykolwiek.

Więcej informacji na stronie EKZZ-u, gdzie znajduje się link do podpisu petycji:

https://www.etuc.org/en/document/petition-more-democracy-work-must