W dniu 6 września 2019 r. przedstawiciele OPZZ spotkali się w Warszawie z 20-osobową delegacją Państwowego Związku Pracowników Ukrainy. W spotkaniu ze strony OPZZ udział wzięli: Piotr Ostrowski - Wiceprzewodniczący OPZZ, Elżbieta Aleksandrowicz – Wiceprzewodnicząca Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, a także Katarzyna Duda - specjalistka ds. międzynarodowych. W spotkaniu uczestniczył również Yuriy Karyagin - Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce.

Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski w swoim przemówieniu przedstawił aktywność OPZZ, a także wskazał kierunki działania związku. Następnie Yurij Pizhuk, Przewodniczący Państwowego Związku Pracowników Ukrainy, omówił działalność związku na rzecz ochrony praw pracowniczych i motywowania do wstępowania do związków zawodowych w warunkach reformy służby cywilnej i decentralizacji na Ukrainie. Z kolei Oksana Huz, Przewodnicząca Sieci Młodzieży Państwowego Związku Pracowników Ukrainy, zaprezentowała pracę Sieci na rzecz rozwoju związku.

W dalszej części spotkania Katarzyna Duda przedstawiła zasady prawne funkcjonowania służby cywilnej w Polsce, uregulowanej przede wszystkim w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Następnie sytuację pracowników sądownictwa i prokuratury omówiła Elżbieta Aleksandrowicz. Wiceprzewodnicząca Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP na wstępie przybliżyła historię związku, strukturę oraz działania podejmowane na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pracowników sądownictwa i prokuratury. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na trudne warunki pracy osób zatrudnionych w sądach i prokuraturach, mówiąc m.in.:

Wynagrodzenia pracowników, którzy nie są referendarzami, kuratorami sądowymi i sędziami nie były waloryzowane od 2010 roku i utraciły swoją wartość nabywczą. Wśród urzędników sądowych zaledwie ok. 6% otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze przekraczające kwotę 2853,96 zł netto, ok. 14% otrzymuje poniżej kwoty 1800 zł netto, pozostałe 80% otrzymuje wynagrodzenia netto pomiędzy kwotami 1800 a 2853,96 zł miesięcznie. Jeszcze gorzej kształtują się wynagrodzenia pracowników tzw. obsługi, z których ok. 90% nie przekracza kwoty 1800 zł netto wynagrodzenia miesięcznie. Asystenci sędziów to wykwalifikowani prawnicy, którzy stanowią wsparcie dla sędziów osiągają dochody na poziomie od 2000 zł do 2853,96 zł netto

W konsekwencji z uwagi na tak niskie dochody, przeciążenie pracą, mnogość czynności i coraz to nowe programy wdrażane w sądownictwie i prokuraturze  ciągu ostatnich 4 lat z sądów odeszło do innych zakładów pracy ponad 20 tysięcy doświadczonych pracowników, a na ich miejsce szczególnie w dużych miastach bardzo trudno znaleźć chętnych do pracy. Nikt nie chce podejmować pracy bez perspektyw na podwyżkę wynagrodzeń i możliwości awansowania. Od kilku la obserwujemy wzrastający brak zainteresowania podejmowaniem pracy w sądach i prokuraturach. Pracownicy niekiedy wykonują obowiązki za dwóch, a nawet trzech pracowników za żenująco niską płacę.   

Wzbudziło to duże zainteresowanie delegacji ukraińskiej. Przedstawiciele związków zawodowych działających w sądownictwie na Ukrainie wyrazili chęć nawiązania współpracy międzyzwiązkowej. Przewodniczący Państwowego Związku Pracowników Ukrainy Yurii Pizhuk zaproponował podpisanie wspólnego porozumienia o współpracy w Kijowie.

Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce Yuriy Karyagin, który przedstawił sytuację pracowników ukraińskich w Polsce, omówił współpracę z OPZZ, przy wsparciu którego powstał Związek i dokonał podsumowania spotkania.