W związku z działaniami Gazety Polskiej, która w dniu 24 lipca 2019 r. wydała tygodnik z naklejkami z napisem ""Strefa wolna od LGBT"", Włoska Konfederacja Pracy (CGIL) wysłała do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych list solidarnościowy o następującej treści:

""Drodzy koledzy,

CGIL jest zbulwersowana decyzją Gazety Polskiej o dystrybucji naklejek z napisem „Strefa wolna od LGBT”.

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną lub zmianę płci jest niezgodna z prawem unijnym oraz polskim i przywołuje na myśl tragiczne wydarzenia z bliskiej, europejskiej przeszłości. Przede wszystkim jednak narusza podstawowe prawa człowieka. Jest to obraza nie tylko członków społeczności LGBT, ale wszystkich ludzi, którzy chcą pokojowego współistnienia różnorodności.

Wzywamy gazetę do zaniechania dystrybucji takich naklejek, wzywamy władze polskie i europejskie do ich potępienia oraz podjęcia odpowiednich działań przeciwko ich publikacji.

Przede wszystkim wzywamy jednak wszystkich Polaków, którzy chcą żyć w pokoju i wzajemnym szacunku, aby wyrzucali te obraźliwe naklejki, jeśli je otrzymają. CGIL solidaryzuje się z OPZZ i popiera jego stanowisko w sprawie działań Gazety Polskiej. Różnorodność jest czynnikiem przyczyniającym się do sukcesu społeczeństw i firm; równość i niedyskryminacja muszą pozostać najwyższym priorytetem europejskiego i międzynarodowego ruchu związkowego, zwłaszcza w czasach rosnącej ksenofobii, homofobii, populizmu i innych form nienawiści promowanych i instrumentalizowanych przez ruchy skrajnej prawicy i populistów. Będziemy kontynuować współpracę na rzecz tego, aby nasze społeczeństwa i miejsca pracy były bardziej otwarte, wolne od mowy nienawiści i dyskryminacji ze wszystkich względów zgodnie z konwencjami międzynarodowymi, prawodawstwem unijnym i krajowym"".

KD