W dniu 25 czerwca br. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” skierowały do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wspólny list. Pismo dotyczy Deklaracji Politycznej, która zostanie przyjęta przez państwa członkowskie ONZ we wrześniu br. podczas Szczytu Celów Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku. Związki podkreśliły, że w przedmiocie ich zainteresowania leży w szczególności osiągnięcie CELU 8 w zakresie godnej pracy. Inicjatywa polskich związków jest częścią międzynarodowej akcji na rzecz promowania implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, realizowanej przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych. Poniżej treść listu:

„Szanowny Panie Premierze,

związki zawodowe uważają przyjęcie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Social Dialogue Goals, SDG) za historyczne wydarzenie, które utrzyma uniwersalny program oparty na prawach i obejmujący trzy wymiary zrównoważonego rozwoju.

Deklaracja Polityczna, która zostanie przyjęta przez państwa członkowskie ONZ we wrześniu br. na szczycie Celów Zrównoważonego Rozwoju, będzie miała zasadnicze znaczenie dla wyzwań teraźniejszości, a co najważniejsze, dla utorowania drogi do realizacji i wdrożenia rozsądnych polityk, które mogą przyspieszyć drogę w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Osiągnięcie celów Agendy 2030 w wyznaczonym terminie będzie zadaniem trudnym, jeśli nie niemożliwym. Jak podkreślono w Światowej Perspektywie Zatrudnienia i Polityki Społecznej Międzynarodowej Organizacji Pracy 2019, „przy obecnym tempie poprawy osiągnięcie SDG8 do 2030 roku jest mało prawdopodobne. SDG8 jest mało prawdopodobne do osiągnięcia do 2030 roku. Nadal występują poważne luki, zarówno w obrębie krajów, jak i wewnątrz nich”.

Z tego właśnie powodu stanowczo apelujemy do państw członkowskich ONZ o zatwierdzenie wiążącej Deklaracji Politycznej, nadającej wiarygodność ich zobowiązaniom, co do ogólnych ram Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w konsekwencji wielostronnemu systemowi ONZ jako całości.

Jeśli chodzi o zobowiązania i wezwanie do działania (związane z częścią III obecnego Draftu Wstępnego) związki zawodowe domagają się włączenia następujących priorytetów do podstawowych założeń Deklaracji Politycznej Celów Zrównoważonego Rozwoju:

1.Niepozostawienie nikogo w tyle: podkreślamy potrzebę zobowiązania się do Powszechnej Gwarancji Pracy, która zapewni wszystkim pracownikom ochronę miejsc pracy, obejmującą podstawowe prawa pracowników (wolność zrzeszania się i rokowań zbiorowych), odpowiedniego minimum egzystencji, ograniczenia godzin pracy i zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy.

2.Mobilizowanie odpowiedniego i dobrze ukierunkowanego finansowania: podkreślamy potrzebę zawarcia w Deklaracji Politycznej odniesienia do ochrony socjalnej jako podstawowego sposobu zwalczania ubóstwa i nierówności, a także wspierania ograniczania szarej strefy. Systemy ochrony socjalnej powinny zostać rozszerzone tak, aby miały zasięg powszechny, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy (Konwencja 102 i Zalecenie 202).

3.Wzmocnienie instytucji na rzecz bardziej zintegrowanych rozwiązań: dialog społeczny i trójstronność między pracodawcami, a organizacjami przedstawicielskimi pracowników z rządami muszą być wyraźnie uznane jako sposób na wprowadzenie partycypacyjnych, reprezentatywnych i przejrzystych procesów decyzyjnych oraz jako sposobu na zapewnienie odpowiedzialności w procesie oceny postępów Celów Zrównoważonego Rozwoju.

4.Rozwiązywanie problemów poprzez współpracę międzynarodową i wzmocnienie globalnego partnerstwa: apelujemy o bezpośrednie zawarcie w Deklaracji Politycznej apelu do sektora prywatnego, aby ten przestrzegał społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i aby zawsze stosował należytą staranność, zgodnie z wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka oraz aby dostosował modele biznesowe do Celów Zrównoważonego Rozwoju.

5.Wykorzystanie nauki, technologii i innowacji z większym naciskiem na transformację cyfrową dla zrównoważonego rozwoju: w kontekście działań na rzecz klimatycznych i zmian technologicznychrządy muszą opracować systemy wspierające uczenie się przez całe życie, a także wspierać ustanowienie międzynarodowego systemu zarządzania i standardów dla platform cyfrowych, jak również przepisów regulujących korzystanie z danych.

6.Wzmocnienie forum politycznego wysokiego szczebla: związki zawodowe wzywają do podjęcia zdecydowanego zobowiązania do zreformowania mechanizmów monitorowania i przeglądu Agendy 2030, wprowadzając proces nadzorczy Celów Zrównoważonego Rozwoju (oparty na HLPF i Forach Regionalnych), oparty na przejrzystym i partycypacyjnym dialogu ze społeczeństwem obywatelskim.

Związki zawodowe wspierają wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju na całym świecie.

SDG8 podkreśla ambicję promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich. Łącząc kilka tematów, takich jak wzrost gospodarczy, zatrudnienie i wymiar społeczny, SDG8 odgrywa kluczową rolę w ramach Agendy 2030.

Wymienione wyżej zalecenia leżą u podstaw SDG8. Dlatego też zdecydowanie wzywamy do aktywnego zaangażowania w podtrzymywaniu 


naszych zapytań temat negocjacji w sprawie Deklaracji Politycznej".