W dniach 26 - 28 lutego w Gif sur Yvette Francja w ośrodku Francuskich Związków  Zawodowych CGT odbyły się warsztaty których organizatorem był Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI).  W warsztatach pt. „Związki Zawodowe i integracja migrantów. Wszyscy jesteśmy pracownikami.” uczestniczyli związkowcy i związkowczynie z krajów Europejskich takich jak: Włochy, Francja, Litwa, Niemcy, Grecja, Turcja, Finlandia, Rumunia, Belgia oraz Polska, którą reprezentowali przedstawiciele i przedstawicielki organizacji związkowcy zrzeszonych w OPZZ. 

Podczas zajęć omówiono poniższe tematy: 

  • Zdefiniowanie pojęcia „integracja” w rozumieniu Unii Europejskiej i europejskich związków zawodowych;
  • Przedstawienie dyskusji dotyczącej integracji na poziomie unijnym;
  • Wymiana doświadczeń w zakresie integracji osób ubiegających się o azyl, uchodźców, pracowników nieudokumentowanych, osób migrujących poprzez związki zawodowe, jak i przedstawienie najlepszych praktyk i pracy sieci labour.INT;
  • Dyskusja nt. przystąpienia, udzielania się i wzmacniania sieci UnionMigrantNet;
  • Zebranie pomysłów dot. interwencji związków zawodowych na poziomach krajowych celem wspierania integracji osób z krajów trzecich.