Informacja z plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 18.06.2021 – opinia OPZZ


18 czerwca br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie poświęcone było omówieniu wykonania budżetu państwa z 2020 roku oraz projektu budżetu państwa na rok 2022 w tym weryfikacji kwot kryteriów dochodowych, uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od stycznia 2022 r. oraz wyjściowych założeń do wynagrodzeń sfery budżetowej.

Zgodnie z założeniami rządowymi, przedstawionymi przez sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Sebastiana Skuzę, zasadnicze wartości makroekonomiczne będą kształtować się w 2022 r. następująco: wzrost PKB w wysokości 4,3%, konsumpcja prywatna – wzrost o 4,4%, wzrost eksportu – 7,3%, utrzymanie zatrudnienia w gospodarce narodowej na poziomie 2021 r., spadek stopy bezrobocia do 5,8%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia – 6,4%, obniżenie wskaźnika inflacji do 2,8%. Rząd zamierza kontynuować zamrożenie wynagrodzeń w sferze budżetowej (wzrost 0%).
Jeśli chodzi o wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, wyniesie on w 2022 r. 104 %. Strona rządowa założyła wzrost wskaźnika waloryzacji na poziomie 20% poziomu realnego wzrostu wynagrodzeń w 2022 r., podczas, gdy strona związkowa postulowała, aby wynosił on 50% tego wzrostu.

Jak poinformował wiceminister finansów, w kwietniu br. Polska przesłała do instytucji UE program konwergencji – plan finansowy państwa na lata 2021 – 2024. Plan ten jest podstawą przygotowania budżetu państwa na 2022 r. Aktualnie w 2020 r. wskaźnik PKB zmniejszył się o 2,7% (zakładany 4,6%), a recesja była zauważalnie płytsza niż w większości krajów UE. W opinii rządu, lepsze wskaźniki makroekonomiczne są wynikiem skutecznego wdrożenia tarcz finansowych, które pozytywnie wpłynęły także na poziom bezrobocia. Rząd przewiduje w bieżącym roku wzrost zatrudnienia, w efekcie czego nastąpi oczekiwany spadek bezrobocia do 6% w 2021. Z kolei odnośnie do wzrostu wynagrodzeń na 2022 r., utrzymana została propozycja zerowego wzrostu w państwowej sferze budżetowej.
W opinii OPZZ, przedstawionej przez przewodniczącego Andrzeja Radzikowskiego, przyjmowane przez rząd rozwiązania powinny być spójne z zasadniczą polityką rozwoju państwa – tymczasem budżet 2020 r. nie zmniejszył nierówności dochodowych, a specjalne programy wsparcia ze strony państwa nie wpłynęły dodatnio na poziom wynagrodzenia pracowników, lecz dotyczyły głównie przedsiębiorców. W Polsce nadal odnotowuje się niski poziom PKB per capita (20. miejsce w UE). Różnica między najwyższymi, a najniższymi dochodami zwiększyła się. Poziom inwestycji w gospodarce spadł do jednego z najniższych poziomów od lat 90. Konsumpcja w 2020 r. obniżyła się o 3%. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,6%, co oznacza nominalny wzrost najniższy od 7 lat. Natomiast uwzględniając koszty pracy, pracownik w Polsce jest nadal 3 razy tańszy niż w zachodnich krajach członkowskich UE.

W ocenie OPZZ, przed nowym budżetem na 2022 rok jest wiele wyzwań, na które rząd dotąd precyzyjnie nie odpowiedział. W szczególności dotyczy to integracji z budżetem państwa planowanych polityk i programów Polskiego Ładu. Zdaniem OPZZ prognozy makroekonomiczne rządu są błędne, ponieważ nie uwzględniono w nich skutków wdrożenia nowych inicjatyw: Polskiego Ładu i Krajowego Planu Odbudowy. Należy więc zakładać, że inflacja i PKB będą znacznie wyższe.
OPZZ podnosi także, że nie wiadomo dziś, na czym rząd oprze zakładany wzrost gospodarczy: czy na konsumpcji prywatnej, czy na inwestycjach. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych postuluje zwiększenie popytu konsumpcyjnego poprzez wzrost wynagrodzeń. Warto przy tym przytoczyć zalecenia Komisji Europejskiej, która zachęca do kontynuowania działań antykryzysowych
i wspierania ożywienia gospodarczego, co kłóci się z przedstawią polityką ograniczeń fiskalnych. Przewodniczący Radzikowski zaapelował do strony rządowej o podjęcie rozmów w sprawie odmrożenia wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Strona związkowa zgłosiła ponadto postulat negocjacji wskaźnika waloryzacji rent i emerytur.


[RK]