Informacja z plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 21.09.2021 – opinia OPZZ21 września br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie poświęcone było omówieniu projektu budżetu państwa na rok 2022 oraz umów okołobudżetowych, w tym weryfikacji założeń do wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej.

Zgodnie z założeniami rządowymi, przedstawionymi przez sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Sebastiana Skuzę, zasadnicze wartości makroekonomiczne będą kształtować się w 2022 r. następująco: wzrost PKB w wysokości 4,6% (kontynuacja wzrostu o wartości 4,9% z roku bieżącego), spadek stopy bezrobocia do 5,9%, obniżenie wskaźnika inflacji do 3,3%. Rząd zamierza kontynuować działania skierowane na wzrost PKB i reformę klina podatkowego, w sposób zapewniający systemowe wartości płac najmniej i średnio zarabiającym Polakom, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, zabezpieczenie środków na programy społeczne, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, zapewnienie finansowania potrzeb obronnych, zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego oraz zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

W opinii OPZZ, przedstawionej przez przewodniczącego Andrzeja Radzikowskiego, w uwagach i ocenach, jakie OPZZ przekazał ministrowi finansów, wskazano na zaniżenie wskaźników wzrostu PKB i inflacji – wg konfederacji zakładany przez rząd wskaźnik 3,3% przy aktualnej tegorocznej inflacji przekraczającej 5%, jest istotnie zaniżony.

Jeśli chodzi o dynamikę spożycia i inwestycji, OPZZ zauważa spadek wysiłku wydatkowy państwa. Ponadto w projekcie budżetu nie uwzględniono Krajowego Planu Odbudowy, w związku z czym powstaje pytanie, jakie są przyczyny takiego nieuwzględnienia. Ponieważ w założeniu Ministerstwa Finansów rok 2022 ma być rokiem wzrostu gospodarczego, w ocenie OPZZ wzrost wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej o 4,4% i funduszu płac i premii i nagród o 3% jest nadal stanowczo niewystarczający. Konfederacja wraz z pozostałymi największymi organizacjami związkowymi postulowała wzrost tych wynagrodzeń o 12%, i oczekuje, że rząd zmieni tę decyzję „in plus”, zwłaszcza, że obecna nadwyżka w budżecie wynosi 35 mld złotych. W opinii OPZZ, prognozowana ocena rządu dotycząca rynku pracy jest niedostateczna i nie oddaje rzeczywistości – brakuje w niej tak kluczowego wskaźnika, jak prognozy migracyjne i powiązanych z tym zagadnieniem rekomendacji działań. Jak zauważył przewodniczący OPZZ, rząd nie spełnił postulatów związkowych w zakresie wysokości płacy minimalnej, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, Funduszu Pracy, wynagrodzeń dla nauczycieli, waloryzacji emerytur i rent oraz kompleksowego wzrostu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia oraz powszechności dostępności tych usług. Podsumowując, OPZZ negatywnie opiniuje projekt budżetu państwa na 2022 r.

RK