17 Października w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Kobiet, które poprowadziła wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz.

W pierwszej części spotkania wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz przedstawiła proponowany porządek obrad oraz podjęła temat regulaminu pracy Komisji Kobiet oraz omówiła przebieg i sposób przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Kobiet OPZZ nowej kadencji.

Następnie wybrano komisję skrutacyjną w skład której weszły kol. Łykowska Magdalena, Siry Agata, Szostak Joanna

Jako kandydatkę na Przewodniczącą Komisji wyłoniono byłą Wiceprzewodniczącą OPZZ, członkinie Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich, Wiesławę Taranowską. Uczestniczki Komisji jednogłośnie (na 41 uprawnionych do głosowania 39 głosów zdobyła W. Taranowska 2 były nieważne) poparły ją na stanowisko Przewodniczącej Komisji Kobiet. Kolejno po wyborze przewodniczącej członkinie przeszły do wyborów wiceprzewodniczących. Chętnych do objęcia tego stanowiska było 13 uczestniczek. W głosowaniu wygrały: Drogosz Elżbieta, Sońta Czesława, Świercz Dorota oraz Śnitko-Satyła Ewa.

W drugiej części spotkania wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz przedstawiła najważniejsze działania i inicjatywy związane z problematyką kobiet na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Następnie głos zabrały członkinie Komisji. Poruszały najważniejsze problemy związane z działaniem na rzecz kobiet w poszczególnych branżach i regionach. Omówiony został również plan pracy Komisji na 2019 rok oraz ramowego planu działań na bieżącą kadencję z uwzględnieniem Programu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2018 – 2022 w zakresie działalności komisji. W ciągu konstruktywnej dyskusji wyłoniono mnóstwo pomysłów na udoskonalenie planu działań Komisji.

Po bardzo żywej dyskusji, wprowadzeniu kilku poprawek ostatecznie plan oraz wnioski zostały zaakceptowane i przyjęte do realizacji.Łukasz Mycka