Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska), ratyfikowana przez Polskę 13 kwietnia 2015 r., jest ważnym instrumentem międzynarodowym do walki z przemocą wobec kobiet. Dokument ten w sposób kompleksowy określa kwestię pomocy dla osób doświadczających przemocy, ścigania i karania sprawców, a także działania profilaktyczne i edukacyjne.

Komisja Kobiet Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych stoi na stanowisku, że wypowiedzenie Konwencji stanowiłoby brak solidaryzmu z kobietami doświadczającymi przemocy w Polsce.

Konwencja Stambulska ustanawia standardy działania władz w celu ochrony osób doświadczających przemocy i narażonych na nią. Dokument ten ma na celu ochronę kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, przyczynienie się do eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, wspieranie rzeczywistego równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zacieśnianie międzynarodowej współpracy mającej na celu likwidację przemocy wobec kobiet. Wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry złożony w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie formalnych prac nad wypowiedzeniem tzw. Konwencji Stambulskiej oceniamy jednoznacznie negatywnie. Wypowiedzenie Konwencji da podstawę do posądzania rządu o chęć osłabiania ochrony kobiet przed przemocą.

W Polsce 1/3 kobiet doświadcza przemocy ze względu na płeć. Dla wielu kobiet największe zagrożenie pojawia się tam, gdzie powinno być najbezpieczniej – we własnych domach.
W czasach pandemii liczba osób doświadczających przemocy drastycznie rośnie, w związku z czym należy zintensyfikować działania na rzecz ochrony kobiet przed przemocą.

Komisja Kobiet OPZZ stoi na stanowisku, że Konwencja Stambulska jest wyrazem troski Państwa o zapewnienie należytej ochrony przed aktami przemocy wobec kobiet, a ponadto symbolicznej przynależności Polski do krajów o wysokim standardzie ochrony praw człowieka. Komisja Kobiet OPZZ stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek działaniom rządu skutkującym wypowiedzeniem konwencji.

Ten, kto jest przeciw Konwencji Stambulskiej,

jest przeciwko ochronie ofiar przemocy !

Komisja Kobiet OPZZ