OPZZ z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcie w dn. 28 lutego 2018 r. kompromisu w ramach dialogu trójstronnego pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą UE dotyczącego rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych. 

Kompromis zawiera wszystkie najważniejsze postulaty związków zawodowych:

  • wprowadzenie zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu” poprzez objęcie pracowników delegowanych postanowieniami układów zbiorowych pracy - a nie jak dotychczas tylko przepisów powszechnie obowiązujących;
  • obowiązkowego ponoszenia kosztów związanych zakwaterowaniem oraz podróżą przez delegującego pracodawcę;
  • ograniczenia okresu delegowania z bezterminowego do maksymalnie 18 miesięcy.

Kompromis wyłączył jednak z zakresu dyrektywy m.in. kwestie związane z delegowaniem kierowców, jak również te dotyczące podwykonawstwa.

Adam Rogalewski, specjalista OPZZ ds. międzynarodowych, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zajmujący się w OPZZ m.in. problematyką delegowania pracowników, komentując postanowienia kompromisu powiedział: - Jest to przede wszystkim sukces pracowników delegowanych, którzy w końcu będę mogli liczyć na równe traktowanie zagranicą. Od początku debaty na temat rewizji dyrektywy OPZZ domagało się wprowadzenia w życie zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu”. Ważne jest również, że porozumienie dotyczy także okresu, w jakim dyrektywa powinna być implementowana w krajach członkowskich. W ramach kompromisu termin jej wprowadzenia zastał ograniczony z zaproponowanych pięciu do dwóch lat. Mam więc nadzieję, że - jeśli nic nie zakłóci procesu legislacyjnego i jeśli kompromis zastanie poparty przez rządy krajów członkowskich - już pod koniec 2020 roku polscy pracownicy odczują pozytywne efekty zrewidowanej dyrektywy i w praktyce cieszyć się z wprowadzenia zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu”.

(AR)