A  P  E  L
 
Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
z dnia 31 stycznia 2017 r.
o udział w zbieraniu podpisów
               na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli  w sprawie reformy systemu oświaty
 
Edukacja to obszar kluczowy dla rozwoju społecznego. Dlatego każda zmiana systemowa w oświacie wymaga rzeczowego uzasadnienia opartego na badaniach naukowych i szczegółowych analizach. W przypadku reformy przygotowanej przez minister edukacji Annę Zalewską brakuje rzetelnej analizy stanu polskiej edukacji a tym samym merytorycznego uzasadnienia dla wdrażanych zmian. Oznaczają one powrót do systemu sprzed 1999 r. czyli do 8-klasowej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. Te zmiany zagrażają wszechstronnemu rozwojowi młodego pokolenia Polaków. Wywołają radykalne przekształcenia w sieci szkolnej, kosztem uczniów i rodziców. Spowodują wiele dodatkowych wydatków, nie wpływających na poziom edukacji  (wymiana podręczników, dostosowanie budynków szkolnych do nowych zadań). Doprowadzą do  zmian w zatrudnieniu, w tym zwolnień nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 
Reforma wzbudziła sprzeciw i krytykę nauczycieli, rodziców, organizacji pozarządowych, ekspertów, nauczycieli akademickich i samorządowców, którzy uznali ją za nieuzasadnioną i nieprzemyślaną, wprowadzającą wieloletni chaos organizacyjny i programowy, generującą olbrzymie koszty, które poniosą samorządy terytorialne oraz rodzice.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zainicjował obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia referendum z w sprawie reformy systemu oświaty.

Prezydium OPZZ popiera tę inicjatywę i zwraca się do Koleżanek i Kolegów zrzeszonych w organizacjach członkowskich naszej Konfederacji o czynne włączenie się w akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie.

W trakcie ostatniej kampanii wyborczej do parlamentu, politycy wszystkich partii oraz kandydat na Prezydenta RP Andrzej Duda wyrażali pogląd, że należy zwiększyć możliwość oddziaływania polskiego społeczeństwa na ważne decyzje dla jego przyszłości.

Edukacja jest ważną sprawą wszystkich Polek i Polaków, dlatego tak istotne zmiany dotyczące systemu szkolnego powinny być przedmiotem referendum.

Prezydium OPZZ